Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Έντυπα που χρησιμοποιούνται κατά τη διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων


(Τελευταία Ενημέρωση: (27/03/2023)

Για να έχετε τη σωστή μορφή και εκτύπωση των εντύπων θα πρέπει να εγκαταστήσετε τη γραμματοσειρά (Katsoulidis 17/6/2013) την οποία θα βρείτε εδώ.

Επισημαίνεται ότι τα έντυπα που χρησιμοποιούνται στα έργα που εντάσσονται, στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α.:

Α) θα πρέπει να περιλαμβάνουν το λογότυπο του εκάστοτε Επιχειρησιακού Προγράμματος, το οποίο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας, στην ενότητα με τίτλο: «Δημοσιότητα Ε.Σ.Π.Α. (2014 - 2020)» και
Β) να απαλείφονται οι λέξεις «Πακέτο Εργασίας» και «Παραδοτέο» από τα έντυπα, εφόσον, στο συγκεκριμένο έργο, δεν χρησιμοποιείται αυτή η ορολογία (στο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης κ.λπ.) και να αντικαθίστανται από την αντίστοιχη ορολογία που χρησιμοποιείται στο εκάστοτε έργο, π.χ. δράσεις, ενέργειες κ.λπ.

Έντυπα για την Υποβολή Πρότασης

Κωδικός Εντύπου Περιγραφή / Λήψη
Ε-ΔΠ-07-Ε1.V11

Το έντυπο Aποδοχής Υποβολής Πρότασης συμπληρώνεται και υποβάλλεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο στην Επιτροπή Ερευνών προκειμένου να εγκριθεί η υποβολή πρότασης ερευνητικού προγράμματος από το Πανεπιστήμιο Αθηνών μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Στην αίτηση αποδοχής επισυνάπτονται η πρόταση καθώς και όλα τα σχετικά παραρτήματα όπως αυτά ορίζονται από το Φορέα Χρηματοδότησης.

Έντυπα για την Αποδοχή Έργου

Κωδικός Εντύπου Περιγραφή / Λήψη
Ε-ΔΠ-07-Ε2.V22

Το έντυπο Αίτημα Αποδοχής Διαχείρισης έργου/προγράμματος συμπληρώνεται και υποβάλλεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο προκειμένου να αιτηθεί την έγκριση υλοποίησης του έργου/προγράμματός του.

Ε-ΔΠ-07-Ε21.V1

Το έντυπο Αίτημα Τροποποίησης Aποδοχής Διαχείρισης έργου/προγράμματος συμπληρώνεται και υποβάλλεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο προκειμένου να αιτηθεί τις μεταβολές των στοιχείων υλοποίησης του έργου/προγράμματός του.

Έντυπα Προϋπολογισμών

Κωδικός Εντύπου Περιγραφή / Λήψη
Ε-ΔΠ-07-ΟΕ7

Οδηγίες Κατάρτισης Προϋπολογισμών

Ε-ΔΠ-07-Ε13.V8

Το Έντυπο Αναλυτικού Ετήσιου Προϋπολογισμού χρησιμοποιείται για την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού των έργων/προγραμμάτων ετήσιας διάρκειας π.χ. έργο παροχής υπηρεσιών με έναρξη και λήξη εντός του ίδιου οικονομικού έτους ή για τα έργα που δεν έχουν καθορισμένο χρονικό σημείο λήξης και ο προϋπολογισμός αυτών συντάσσεται σε ετήσια βάση π.χ. νοσήλια, προγράμματα Δια βίου μάθησης και κατάρτισης, οικονομικές ενισχύσεις, κ.λπ. Επίσης, το έντυπο χρησιμοποιείται για την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού των έργων/προγραμμάτων που έχουν πολυετή διάρκεια, επιπλέον του εντύπου του Συνοπτικού Προϋπολογισμού που πρέπει να καταρτιστεί.

Ε-ΔΠ-07-Ε14.V8

Το Έντυπο Συνοπτικού Προϋπολογισμού Πολυετούς Έργου χρησιμοποιείται για την κατάρτιση του συνολικού προϋπολογισμού ανά ομάδα κατηγοριών δαπανών, των έργων-προγραμμάτων: α) που έχουν πολυετή διάρκεια, δηλαδή έναρξη και λήξη μεγαλύτερη του έτους ή β) που έχουν διάρκεια μικρότερη ή ίση του έτους αλλά αυτή εκτείνεται σε δυο οικονομικά έτη (π.χ. έργο με διάρκεια 10 μηνών το οποίο έχει έναρξη την 1/12/2020 και λήξη 30/9/2021).

Έντυπα για την Υλοποίηση Έργου ΕΣΠΑ

Κωδικός Εντύπου Περιγραφή / Λήψη
Ε-ΔΠ-03-Ε9.V1

Το έντυπο Αίτημα για τον ορισμό Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου συμπληρώνεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο προκειμένου να αιτηθεί τον ορισμό Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου στο πλαίσιο εφαρμογής του συστήματος πιστοποίησης εκτέλεσης έργων χρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ.

Ε-ΔΠ-03-Ε1.V9

To έντυπο Πρακτικά Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου για την πιστοποίηση της πρόοδου του, στο πλαίσιο εφαρμογής του συστήματος πιστοποίησης εκτέλεσης έργων χρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ.

Ε-ΔΠ-03-Ε2.V9

Το έντυπο Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης του έργου, στο πλαίσιο εφαρμογής του συστήματος πιστοποίησης εκτέλεσης έργων χρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ.

Έντυπα για προμήθειες ειδών/παροχή υπηρεσιών

Κωδικός Εντύπου Περιγραφή / Λήψη
Ε-ΔΠ-11-ΟΕ6

Οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία προμήθειας ειδών/παροχής υπηρεσιών σε έργα/προγράμματα που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ, μετά την ψήφιση Ν. 4610/2019 και περιγραφή των επικαιροποιημένων και νέων εντύπων που σχετίζονται με την προμήθεια ειδών/παροχής υπηρεσιών.

CPV

Οι κωδικοί CPVs (Common Procurement Vocabulary = Κοινό Λεξιλόγιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις) θα μπορούν να αναζητηθούν προσεχώς στην ιστοσελίδα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων καθώς η εν λόγω ιστοσελίδα βρίσκεται σε διαδικασία αναβάθμισης. Προς το παρόν μπορείτε να συμβουλευτείτε τη λίστα που βρίσκεται εδώ.

Έντυπα για απευθείας αναθέσεις

Κωδικός Εντύπου Περιγραφή / Λήψη
Ε-ΔΠ-11-Ε24.V5

Το έντυπο Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς ενδείκνυται να χρησιμοποιείται από τους Επιστημονικούς Υπευθύνους κατά την πραγματοποίηση της έρευνας αγοράς για κάθε προμήθεια ειδών/παροχή υπηρεσιών που εντάσσεται σε κατηγορία δαπάνης από 10.000,01 ευρώ έως 30.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, καθώς σε αυτό συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία όπως: τα είδη/υπηρεσίες, οι ποσότητες, η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης καθώς και ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης. Η αποστολή της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς και η συλλογή των προσφορών των οικονομικών φορέων μπορεί να γίνεται ηλεκτρονικώς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην πρόσκληση. Η πρόσκληση υποβολής προσφοράς συνυποβάλλεται με το έντυπο Ε-ΔΠ-11-Ε37 «Αίτημα έκδοσης απόφασης απευθείας ανάθεσης». Τα αναφερόμενα δεν ισχύουν όταν η έρευνα αγοράς διενεργείται μέσω των ηλεκτρονικών καταστημάτων των οικονομικών φορέων.

Ε-ΔΠ-11-Ε37.V4

To έντυπο Αίτημα για την έναρξη διενέργειας διαδικασίας απευθείας ανάθεσης χρησιμοποιείται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο για κάθε  προμήθεια ειδών/παροχή υπηρεσιών που εντάσσεται σε κατηγορία δαπάνης από 2.500,01 ευρώ έως 30.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Με το αίτημα συνυποβάλλονται τα αναφερόμενα σε αυτό έγγραφα.

Ε-ΔΠ-11-Ε31.V5

To έντυπο Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής Ειδών Υπηρεσιών έως 30.000,00 ευρώ χρησιμοποιείται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο σε περίπτωση που τα προς παραλαβή είδη/παρεχόμενες υπηρεσίες παρουσιάζουν παρεκκλίσεις από τις προδιαγραφές που είχαν οριστεί μέσω της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης.

Ε-ΔΠ-11-Ε30.V6

To έντυπο Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής Ειδών-Υπηρεσιών έως 30.000 ευρώ χρησιμοποιείται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο για την παραλαβή προμήθειας ειδών/παρεχόμενων υπηρεσιών που έχει διενεργηθεί μέσω της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης.

Έντυπα για τη διενέργεια διαγωνισμών

Κωδικός Εντύπου Περιγραφή / Λήψη
Ε-ΔΠ-11-Ε27.V5

To έντυπο Αίτημα για την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού χρησιμοποιείται για την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για προμήθεια ειδών ή/και παροχή υπηρεσιών για ποσό άνω των 30.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Το εν λόγω έντυπο συνυποβάλλεται με το έντυπο «Ε-ΔΠ-11-Ε28 Αίτημα ορισμού επιτροπών» στη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ προς έγκριση από το αρμόδιο όργανο.

Ε-ΔΠ-11-Ε28.V3

To έντυπο Αίτημα για τον ορισμό Επιτροπών άνω των 30.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ χρησιμοποιείται για τον ορισμό Επιτροπών : (α) Τεχνικών Προδιαγραφών, (β) Διενέργειας και Αξιολόγησης και (γ) Παρακολούθησης και Παραλαβής του διαγωνισμού. Το εν λόγω έντυπο συνυποβάλλεται υποχρεωτικά με το έντυπο «Ε-ΔΠ-11-Ε27 Αίτημα διενέργειας διαγωνισμού» στη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ προς έγκριση από το αρμόδιο όργανο.

Ε-ΔΠ-11-Ε32.V2

To έντυπο Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής Ειδών-Υπηρεσιών άνω των 30.000 ευρώ χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών για την παραλαβή προμήθειας ειδών/παρεχόμενων υπηρεσιών που έχει διενεργηθεί μέσω ενός διαγωνισμού.

Ε-ΔΠ-11-Ε33.V2

To έντυπο Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής Ειδών Υπηρεσιών έως 30.000,00 ευρώ χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών σε περίπτωση που τα προς παραλαβή είδη/παρεχόμενες υπηρεσίες παρουσιάζουν παρεκκλίσεις από τις προδιαγραφές που είχαν οριστεί μέσω της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης.

 

Έντυπα για την Έγκριση Απασχόλησης Προσωπικού

Κωδικός Εντύπου Περιγραφή / Λήψη
Ε-ΔΠ-06-ΟΕ3

Οδηγίες Κατάρτισης Εντύπων για την Έγκριση Απασχόλησης

Ε-ΔΠ-06-Ε48.V2

To έντυπο Αίτημα για τον ορισμό Επιτροπής Αξιολόγησης χρησιμοποιείται για τον ορισμό τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης για την επιλογή προσωπικού σε έργα/προγράμματα του Ε.Λ.Κ.Ε. 

Ε-ΔΠ-06-Ε40.V1

To έντυπο Αίτημα διενέργειας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος χρησιμοποιείται για τη διενέργεια δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή πρόσθετου διοικητικού, τεχνικού ή επιστημονικού προσωπικού. Με το παρόν αίτημα συνυποβάλλεται σχέδιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Το έντυπο αυτό χρησιμοποιείται σε όλα τα έργα ή προγράμματα του Ε.Λ.Κ.Ε. πλην των έργων ΕΣΠΑ και ΕΛΙΔΕΚ για τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιείται το έντυπο Ε-ΔΠ-06-Ε66.V1  «Αίτημα σύστασης ομάδας έργου και έγκρισης απασχόλησης των μελών αυτής». Σημειώνεται ότι για τις περιπτώσεις έργων ΕΣΠΑ που υλοποιούνται δι΄ αυτεπιστασίας δεν απαιτείται κανένα από τα παραπάνω.

Ε-ΔΠ-06-Ε46.V3

To έντυπο Αίτημα επιλογής προσωπικού χωρίς άλλη διαδικασία χρησιμοποιείται για την επιλογή πρόσθετου προσωπικού που ασκεί ερευνητικό έργο ή επιστημονικό - τεχνικό έργο ή έχει αξιολογηθεί από το Φορέα Χρηματοδότησης ή θα απασχοληθεί ευκαιριακά. Στην περίπτωση ευκαιριακής απασχόλησης θα πρέπει να συνυποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου. Το έντυπο Αίτημα επιλογής προσωπικού χωρίς άλλη διαδικασία χρησιμοποιείται σε όλα τα έργα ή προγράμματα του Ε.Λ.Κ.Ε. πλην των έργων Ε.Σ.Π.Α. και ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιείται το έντυπο Ε-ΔΠ-06-Ε66.V1  «Αίτημα σύστασης ομάδας έργου και έγκρισης απασχόλησης των μελών αυτής». Σημειώνεται ότι για τις περιπτώσεις έργων Ε.Σ.Π.Α. που υλοποιούνται δι΄ αυτεπιστασίας δεν απαιτείται κανένα από τα παραπάνω.

Ε-ΔΠ-06-Ε44.V1

To έντυπο Αίτημα έγκρισης απασχόλησης προσωπικού του ΕΚΠΑ χρησιμοποιείται για την έγκριση απασχόλησης Μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικού προσωπικού (μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ) του Ε.Κ.Π.Α.. Το έντυπο αυτό χρησιμοποιείται σε όλα τα έργα ή προγράμματα του Ε.Λ.Κ.Ε. πλην των έργων ΕΣΠΑ και ΕΛΙΔΕΚ για τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιείται το έντυπο Ε-ΔΠ-06-Ε66.V1  «Αίτημα σύστασης ομάδας έργου και έγκρισης απασχόλησης των μελών αυτής». Σημειώνεται ότι για τις περιπτώσεις έργων ΕΣΠΑ που υλοποιούνται δι΄ αυτεπιστασίας δεν απαιτείται κανένα από τα παραπάνω.

Ε-ΔΠ-06-Ε49.V1

Το έντυπο Αίτηση Άδειας Άσκησης Πρόσθετου Έργου χρησιμοποιείται από τον ενδιαφερόμενο που αιτείται από το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ την χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου επ’ αμοιβή (Άρθρο 64 παρ. 1 του ν. 4485/2017).

Ε-ΔΠ-06-Ε41.V1

To έντυπο Αίτημα απασχόλησης ακαδημαϊκού υποτρόφου χρησιμοποιείται για την έγκριση απασχόλησης ακαδημαϊκού υποτρόφου μετά την ολοκλήρωση επιλογής αυτού από τη Συνέλευση ενός Τμήματος του ΕΚΠΑ.

Ε-ΔΠ-06-Ε43.V2

To έντυπο Αίτημα έγκρισης απασχόλησης διδακτικού προσωπικού σε Π.Μ.Σ. χρησιμοποιείται για την έγκριση απασχόλησης διδασκόντων σε Π.Μ.Σ. μετά την λήψη απόφασης περί ανάθεσης του διδακτικού έργου από το αρμόδιο όργανο του Π.Μ.Σ.

Ε-ΔΠ-06-Ε42.V1

To έντυπο Αίτημα ανανέωσης σύμβασης χρησιμοποιείται για την ανανέωση σύμβασης προσωπικού, σε περίπτωση που προβλεπόταν η δυνατότητα ανανέωσης είτε στην πρόσκληση με την οποία επελέγη ο δικαιούχος, είτε στην απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, με την οποία εγκρίθηκε η αρχική απασχόληση του δικαιούχου.

Ε-ΔΠ-06-Ε45.V3

To έντυπο Αίτημα έγκρισης απασχόλησης εκπαιδευτών σε έργα ΚΕΔΙΒΙΜ χρησιμοποιείται για την έγκριση απασχόλησης όλων των κατηγοριών εκπαιδευτών σε επιμορφωτικά προγράμματα του ΚΕΔΙΒΙΜ (Μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ, διακεκριμένοι διανοητές, καλλιτέχνες και επιστήμονες, εγγεγραμμένοι εκπαιδευτές στο Μητρώο του ΚΕΔΙΒΙΜ).

Ε-ΔΠ-06-Ε47.V2

To έντυπο Αίτημα έγκρισης λοιπών δαπανών χρησιμοποιείται για την έγκριση δαπανών που αφορούν στην απόδοση δικαιωμάτων πνευματικής (συγγραφικά) ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας (π.χ. εμπορικά σήματα, βιομηχανικά σχέδια, πατέντες), υποτροφίες, χρηματικά βραβεία κ.λπ.

Ε-ΔΠ-06-Ε50.V3

To έντυπο Αίτημα Έγκρισης Άσκησης Πρακτικής Φοιτητών χρησιμοποιείται για την έγκριση υλοποίησης της πρακτικής άσκησης των φοιτητών στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Ε-ΔΠ-06-Ε66.V1

Το έντυπο Αίτημα σύστασης ομάδας έργου και έγκρισης απασχόλησης των μελών αυτής, συμπληρώνεται για όλα τα έργα ΕΣΠΑ και ΕΛΙΔΕΚ πλην εκείνων που υλοποιούνται δι΄ αυτεπιστασίας και προβλέπεται η έκδοση Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα από το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών

Έντυπα Συμβάσεων Φυσικών Προσώπων

Κωδικός Εντύπου Περιγραφή / Λήψη
Ε-ΔΠ-06-Ε3.V23

Σύμβαση Μίσθωσης Έργου
Το έντυπο αυτό χρησιμοποιείται από όλους τους δικαιούχους εκτός από τους ελεύθερους επαγγελματίες που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν. 4387.2016, ήτοι έχουν έως 2 εργοδότες.

Ε-ΔΠ-06-Ε22.V7

  Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (39 παρ. 9 του ν. 4387.2016)
Το έντυπο αυτό χρησιμοποιείται από όσους είναι ελεύθεροι επαγγελματίες που απασχολούνται κατά ανώτατο όριο σε 2 εργοδότες και επιθυμούν να ενταχθούν στην ανωτέρω διάταξη του νόμου. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει μαζί με το ιδιωτικό συμφωνητικό να κατατεθεί απαραιτήτως είτε σχετική βεβαίωση του ΕΦΚΑ για το ασφαλιστικό πακέτο κάλυψης στο οποίο εμπίπτει ο κάθε δικαιούχος είτε υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου στην οποία θα δηλώνεται ο κωδικός του πακέτου ασφαλιστικής κάλυψης του ΕΦΚΑ.

Ε-ΔΠ-06-Ε19.V16

Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
Για την χορήγηση του Εντύπου παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων στα τηλέφωνα 210 727 5016 - 5977 – 5011, καθώς και στο email rc[at]elke.uoa.gr

Ε-ΔΠ-06-Ε55.V2

Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου με αμοιβή καθοριζόμενη με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Ε.Λ.Κ.Ε. (αρ.70 παρ.2 εδ. ε΄ του ν. 4712/2020)
Για την χορήγηση του Εντύπου παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων στα τηλέφωνα 210 727 5016 - 5977 – 5011 καθώς και στο email rc[at]elke.uoa.gr.

Ε-ΔΠ-06-Ε52.V2

Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου Επισκέπτη Καθηγητή
Το έντυπο αυτό χρησιμοποιείται για δικαιούχους που τους έχει απονεμηθεί ο τίτλος του Επισκέπτη Καθηγητή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 101 του ν. 4547/2018 και την με αριθμ. Απόφαση 1168 (ΦΕΚ Β 601/26.02.2019). Για την χορήγηση του Εντύπου παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων στα τηλέφωνα 210 727 5945 - 5949 - 5987, καθώς και στο email rc[at]elke.uoa.gr

Ε-ΔΠ-06-Ε5.V23

Σύμβαση έργου στα αγγλικά

Ε-ΔΠ-06-Ε61.V4

Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για Μεταδιδάκτορες ΕΛΙΔΕΚ
Για την χορήγηση του Εντύπου παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων στα τηλέφωνα 210 727 5016 - 5977 – 5011 καθώς και στο email rc[at]elke.uoa.gr.

Υπεύθυνη Δήλωση για Δημοσίους Υπαλλήλους

Το έντυπο Υπεύθυνη Δήλωση για Δημοσίους Υπαλλήλους αφορά στους δημοσίους υπαλλήλους που παρέχουν διδακτικό έργο σε προγράμματα πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών, ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών και εκπαιδευτικά προγράμματα των Κέντρων Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ε.Κ.Π.Α. ή/και ερευνητικό έργο προς το Ε.Κ.Π.Α., εκτός του ωραρίου εργασίας τους. Η υπεύθυνη αυτή δήλωση θα υποβάλλεται κατά το στάδιο κατάρτισης της σύμβασης και θα συνοδεύεται από αντίγραφο της σχετικής ενημέρωσης που έχει υποβληθεί προς το Φορέα. Για διευκόλυνσή σας παραθέτουμε Υπόδειγμα έγγραφης ενημέρωσης Φορέα Δημοσίων Υπαλλήλων σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 127 του ν. 4957/2022 εδώ.

 

Έντυπα Συμβάσεων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων

Κωδικός Εντύπου Περιγραφή / Λήψη
Ε-ΔΠ-06-Ε18.V15

Σύμβαση Εργου Ακαδημαϊκού Υποτρόφου
 Το έντυπο αυτό χρησιμοποιείται από όλους τους ακαδημαϊκούς υποτρόφους εκτός από αυτούς που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν. 4387.2016, ήτοι έχουν έως 2 εργοδότες

Ε-ΔΠ-06-Ε24.V7

Το Έντυπο Σύμβαση Έργου Ακαδημαϊκού Υποτρόφου για τους Δικαιούχους της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 χρησιμοποιείται από όσους Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους είναι ελεύθεροι επαγγελματίες που απασχολούνται κατά ανώτατο όριο σε 2 εργοδότες και επιθυμούν να ενταχθούν στην ανωτέρω διάταξη του νόμου. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει μαζί με το ιδιωτικό συμφωνητικό να κατατεθεί απαραιτήτως είτε σχετική βεβαίωση του ΕΦΚΑ για το ασφαλιστικό πακέτο κάλυψης στο οποίο εμπίπτει ο κάθε δικαιούχος, είτε υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου στην οποία θα δηλώνεται ο κωδικός του πακέτου ασφαλιστικής κάλυψης του ΕΦΚΑ.

Ε-ΔΠ-06-Ε15.V18

Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου Ακαδημαϊκού Υποτρόφου
Για την χορήγηση του Εντύπου παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων στα τηλέφωνα 210 727 5945 - 5949 - 5987, καθώς και στο email rc[at]elke.uoa.gr

Ε-ΔΠ-06-Ε73.V1

Το Έντυπο Σύμβαση Έργου Ακαδημαϊκού Υποτρόφου (απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας) αφορά αποκλειστικά και μόνο το Έργο με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022-2023 στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Έντυπα Συμβάσεων Υποτροφίας

Κωδικός Εντύπου Περιγραφή / Λήψη
Ε-ΔΠ-06-Ε4.V20

Ιδιωτικό Συμφωνητικό Απόδοσης Υποτροφίας
Το έντυπο αυτό χρησιμοποιείται για την απόδοση υποτροφίας εφόσον απαιτείται η σύναψη σχετικής σύμβασης. Η υποτροφία αποδίδεται αποκλειστικά σε εφαρμογή της εκάστοτε ισχύουσας κανονιστικής διαδικασίας (π.χ. στο πλαίσιο ενός Π.Μ.Σ.) .

Ε-ΔΠ-06-Ε70.V2

Το έντυπο Σύμβαση παροχής υποτροφίας για έργο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ χρησιμοποιείται από τους υποτρόφους/δικαιούχους υποψήφιους διδάκτορες, οι οποίοι έχουν λάβει χρηματοδότηση στο πλαίσιο της «3ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες» από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Ε-ΔΠ-06-Ε78.V2

Το έντυπο Σύμβαση χορήγησης υποτροφίας για έργο ΕΛΙΔΕΚ (4η Προκ.) χρησιμοποιείται από τους υποτρόφους/δικαιούχους υποψήφιους διδάκτορες, οι οποίοι έχουν λάβει χρηματοδότηση στο πλαίσιο της «4ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες» από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Ε-ΔΠ-06.Ε71.V1.

Το έντυπο Σύμβαση υποτροφίας επικουρικού διδακτικού έργου χρησιμοποιείται από μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες που φοιτούν σε προγράμματα σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου τα οποία οργανώνονται από Τμήματα του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης  με τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ  με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κυρίων διαλέξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)

Έντυπα Συμβάσεων Πρακτικής Άσκησης φοιτητή/ριας

Κωδικός Εντύπου Περιγραφή / Λήψη
Ε-ΔΠ-06-Ε38.V7

Το έντυπο Ιδιωτικό Συμφωνητικό Πρακτικής Άσκησης Φοιτητή ΕΚΠΑ  χρησιμοποιείται από τους φοιτητές των Τμημάτων του Ιδρύματός μας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Υποέργο 1 -Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» το οποίο εντάσσεται στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Ε-ΔΠ-06-Ε39.V7

Το Έντυπο Ιδιωτικό Συμφωνητικό Πρακτικής Άσκησης Φοιτητή (ΤΕΙ) χρησιμοποιείται από τους φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του πρώην Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας για την εξάμηνη πρακτική τους άσκηση στο πλαίσιο του έργου «Υποέργο 3 - Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του πρώην ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» το οποίο εντάσσεται στην Πράξη του Πανεπιστημίου Αθηνών» το οποίο εντάσσεται στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Λοιπά Έντυπα Συμβάσεων

Κωδικός Εντύπου Περιγραφή / Λήψη
Ε-ΔΠ-06-Ε14.V14

Το έντυπο Σύμβαση απασχόλησης διδάσκοντα χρησιμοποιείται από τα δύο Διδασκαλεία του Ε.Κ.Π.Α (Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών και Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας) ως σύμβαση απασχόλησης διδασκόντων.

Ε-ΔΠ-06-Ε20.V7

Για τους ερευνητές των έργων H2020–MGA-MSCA-RISE που αποσπώνται από και προς το ΕΚΠΑ

Ε-ΔΠ-06-Ε34.V4

Το έντυπο Ιδιωτικό Συμφωνητικό Λύσης Σύμβασης χρησιμοποιείται για την συναινετική λύση μιας σύμβασης.

Ε-ΔΠ-06-Ε74.V1

Το έντυπο Σύμβαση Μίσθωσης Έργου Εκπαιδευτή των προγραμμάτων κατάρτισης που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU, αφορά αποκλειστικά και μόνο το Έργο με τίτλο «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» και χρησιμοποιείται από τους δικαιούχους που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης σε αυτό.

Έντυπα για την Πληρωμή Φυσικού Προσώπου

Κωδικός Εντύπου Περιγραφή / Λήψη
Ε-ΔΠ-07-Ε4.V26

Το έντυπο Αίτημα Πληρωμής συμπληρώνεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο για την πληρωμή κάθε δαπάνης που πραγματοποιείται στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού του προγράμματος και συνοδεύεται από τα απαραίτητα παραστατικά.

Ε-ΔΠ-07-Ε9.V9

Το έντυπο Μηνιαίο Παρουσιολόγιο συμπληρώνεται καθημερινά από κάθε απασχολούμενο σε ερευνητικό πρόγραμμα και καταγράφεται η ώρα προσέλευσης και η ώρα αναχώρησης από το χώρο εργασίας του. Σε περίπτωση που στον ίδιο χώρο εργάζονται πέραν του ενός άτομα, συμπληρώνεται το υπόδειγμα.

Ε-ΔΠ-07-Ε10.V14

Το έντυπο Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών επισυνάπτεται στην εντολή πληρωμής και αφορά τη βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών ενός ατόμου για το χρονικό διάστημα της εν λόγω πληρωμής (για προγράμματα εκτός των έργων Ε.Σ.Π.Α.).

Ε-ΔΠ-07-Ε11.V6

Το έντυπο Έκθεση πεπραγμένων - Βεβαίωση Παραλαβής επισυνάπτεται στην εντολή πληρωμής και αφορά την έκθεση πεπραγμένων - βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών ενός ατόμου για το χρονικό διάστημα της εν λόγω πληρωμής (μόνο για έργα Ε.Σ.Π.Α.).

Ε-ΔΠ-07-Ε25.V1

Το έντυπο Έκθεση πεπραγμένων-Βεβαίωση Προόδου επισυνάπτεται στο αίτημα πληρωμής και αφορά την έκθεση πεπραγμένων – βεβαίωση προόδου των εργασιών του υποψήφιου διδάκτορα, ο οποίος έχει λάβει χρηματοδότηση στο πλαίσιο της «3ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες» ή της «4ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες» από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Έντυπα για την Πληρωμή Πρακτικής Άσκησης

Κωδικός Εντύπου Περιγραφή / Λήψη
Ε-ΔΠ-07-Ε4.V26

Το έντυπο Αίτημα Πληρωμής συμπληρώνεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο για την πληρωμή κάθε δαπάνης που πραγματοποιείται στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού του προγράμματος και συνοδεύεται από τα απαραίτητα παραστατικά.

Ε-ΔΠ-07-Ε22.V2

Το έντυπο Βεβαίωση Ολοκλήρωσης πρακτικής άσκησης-ΕΚΠΑ χρησιμοποιείται για τους φοιτητές των Τμημάτων του Ιδρύματός μας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Υποέργο 1 -Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» το οποίο εντάσσεται στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Ε-ΔΠ-07-Ε23.V2

Το έντυπο Βεβαίωση Ολοκλήρωσης πρακτικής άσκησης-Πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας  χρησιμοποιείται για τους φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του πρώην Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας για το συνολικό διάστημα της πρακτικής τους άσκηση στο πλαίσιο του έργου «Υποέργο 3 - Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του πρώην ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» το οποίο εντάσσεται στην Πράξη του Πανεπιστημίου Αθηνών» το οποίο εντάσσεται στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Ε-ΔΠ-07-Ε24.V2

Το έντυπο Βεβαίωση Ολοκλήρωσης πρακτικής άσκησης- Πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας  -Ενδιάμεση Πληρωμή  χρησιμοποιείται για ενδιάμεση πληρωμή των φοιτητών  των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του πρώην Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο του έργου «Υποέργο 3 - Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του πρώην ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» το οποίο εντάσσεται στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Έντυπα για την Πληρωμή Δαπάνης

Κωδικός Εντύπου Περιγραφή / Λήψη
Ε-ΔΠ-07-Ε4.V26

Το έντυπο Αίτημα Πληρωμής συμπληρώνεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο για την πληρωμή κάθε δαπάνης που πραγματοποιείται στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού του προγράμματος και συνοδεύεται από τα απαραίτητα παραστατικά.

Ε-ΔΠ-07-Ε5.V10

Στο έντυπο Κατάσταση δαπανών καταγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία του αποδεικτικού κάθε δαπάνης (αριθμός και ημερομηνία έκδοσής του), η αιτιολογία και η αξία του και επισυνάπτονται τα αντίστοιχα αποδεικτικά, όπως αυτά ορίζονται στις Οδηγίες Διαχείρισης.

Έντυπα για Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Κωδικός Εντύπου Περιγραφή / Λήψη
-

Κανονισμός Εκμετάλλευσης Πνευματικών Δικαιωμάτων

Ε-ΔΠ-06-Ε59.V2

Το έντυπο Αίτημα έγκρισης εκμετάλλευσης πνευματικής ιδιοκτησίας χρησιμοποιείται για την έγκριση άδειας εκμετάλλευσης χρήσης συγγραφικού έργου και την υπογραφή σχετικής σύμβασης εκμετάλλευσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε έργα/προγράμματα του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ και σε Π.Μ.Σ.

Ε-ΔΠ-06-Ε58.V3

Το έντυπο Σύμβαση εκμετάλλευσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) χρησιμοποιείται από τους δικαιούχους που πρόκειται να συνάψουν σύμβαση εκμετάλλευσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε πρoγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ).

Ε-ΔΠ-06-Ε60.V2

Το έντυπο Σύμβαση εκμετάλλευσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για Π.Μ.Σ. χρησιμοποιείται από τους δικαιούχους που πρόκειται να συνάψουν σύμβαση εκμετάλλευσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Ε-ΔΠ-06-Ε65.V1

Το έντυπο Ιδιωτικό Συμφωνητικό Λύσης Σύμβασης Εκμετάλλευσης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας χρησιμοποιείται όταν συμβαλλόμενα, στην Σύμβαση εκμετάλλευσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, μέρη, (Επιστημονικός Υπεύθυνος και δικαιούχος), συμφωνούν από κοινού την πρόωρη λύση της Σύμβασης, με απόσβεση των αμοιβαίων υποχρεώσεων που από αυτήν, απορρέουν

Ε-ΔΠ-04-Ε13.V2

Το έντυπο Φύλλο απολογισμού απόδοσης δικαιωμάτων συνυποβάλλεται μαζί με το έντυπο Ε-ΔΠ-07-Ε4.V23 Αίτημα Πληρωμής για την πληρωμή δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Ε-ΔΠ-04-Ε14.V1

Το έντυπο Συγκεντρωτικός Πίνακας Απόδοσης Δικαιωμάτων για έγκριση από το αρμόδιο όργανο συμπληρώνεται μια φορά την εβδομάδα εφόσον έχουν κατατεθεί αιτήματα πληρωμής που αφορούν δικαιώματα και έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου από την Μ.Ο.Δ.Υ. και αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση rc[at]elke.uoa.gr αναγράφοντας στο θέμα τον τίτλο του αρχείου.

Έντυπα για Μετακινήσεις

Κωδικός Εντύπου Περιγραφή / Λήψη
Ε-ΔΠ-07-ΟΕ8

Οδηγίες για τη διενέργεια μετακινήσεων στο πλαίσιο έργων /προγραμμάτων

Ε-ΔΠ-07-Ε19.V1

Το έντυπο Αίτημα έγκρισης μετακίνησης χρησιμοποιείται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο προκειμένου να αιτηθεί από το αρμόδιο όργανο την έγκριση μετακίνησης στο πλαίσιο ενός έργου/προγράμματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του Ν. 4336/2015, όπως ισχύει. Το έντυπο χρησιμοποιείται μόνο για έργα ΕΣΠΑ, συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα, προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, προγραμματικές συμβάσεις, έργα Interreg κ.λπ.

Ε-ΔΠ-07-Ε4.V26

Το έντυπο Αίτημα Πληρωμής, χρησιμοποιείται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο για την πληρωμή δαπανών μετακίνησης (έξοδα κίνησης, έξοδα διανυκτέρευσης, ημερήσια αποζημίωση κλπ). Στο εν λόγω έντυπο συνυποβάλλεται υποχρεωτικά το Ε-ΔΠ-07-Ε7 Ημερολόγιο Kίνησης/ Ε-ΔΠ-07-Ε8 «Ημερολόγιο Kίνησης στα αγγλικά» με τα αντίστοιχα παραστατικά που αποδεικνύουν τη μετακίνηση.

Ε-ΔΠ-07-Ε7.V13

Το έντυπο Ημερολόγιο Kίνησης συμπληρώνεται για κάθε μετακίνηση και αποτελεί απαραίτητο συνοδευτικό για την καταβολή οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσης. Στο ημερολόγιο κίνησης επισυνάπτονται τα απαραίτητα παραστατικά, σύμφωνα με τις Οδηγίες Διαχείρισης.

Ε-ΔΠ-07-Ε8.V15

Το έντυπο Ημερολόγιο Kίνησης στα αγγλικά, χρησιμοποιείται για κάθε μετακίνηση αλλοδαπού φυσικού προσώπου στο πλαίσιο ενός έργου/προγράμματος, στο οποίο συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία της μετακίνησης (τόπος, ημερομηνίες, μέσο μετακίνησης κλπ) και πραγματοποιείται ανάλυση όλων των δαπανών μετακίνησης.

Ε-ΔΠ-07-Ε20.V2

Το έντυπο Αίτημα πρόσκλησης, χρησιμοποιείται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο προκειμένου να αιτηθεί από το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης την πρόσκληση ενός ή περισσοτέρων φυσικών προσώπων (π.χ. επισκεπτών καθηγητών, καταξιωμένων επιστημόνων που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή σε άλλο Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή ερευνητών σε ερευνητικό κέντρο) προκειμένου να μετακινηθούν για να παραστούν σε μια συνάντηση, συνάντηση εργασίας, συνέδριο κ.λπ. για τις ανάγκες ενός έργου/προγράμματος. Το έντυπο χρησιμοποιείται μόνο για τα έργα/προγράμματα που δεν υπάρχει άλλο αρμόδιο όργανο για την διενέργεια της πρόσκλησης.

Υπεύθυνη Δήλωση (για χιλιομετρική αποζημίωση)

Το έντυπο Υπεύθυνη Δήλωση (για χιλιομετρική αποζημίωση) Το έντυπο της Υπεύθυνης δήλωσης συμπληρώνεται από το μετακινούμενο σε περίπτωση που αιτείται την πληρωμή χιλιομετρικής αποζημίωσης λόγω χρήσης ίδιου ή μισθωμένου μεταφορικού μέσου.

Γενικά Έντυπα

Κωδικός Εντύπου Περιγραφή / Λήψη
Ε-ΔΠ-06-Ε75.V2

Το έντυπο Αίτηση Αναγνώρισης Προϋπηρεσίας/Τίτλων Σπουδών χρησιμοποιείται από οποιονδήποτε δικαιούχο που απασχολείται σε έργο/πρόγραμμα του Ε.Λ.Κ.Ε. με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) με το Ενιαίο Μισθολόγιο και επιθυμεί α) να αναγνωρισθεί προϋπηρεσία ή β) να αναγνωρισθεί Μεταπτυχιακός/Διδακτορικός τίτλος προκειμένου να καταταχθεί σε μισθολογικό κλιμάκιο (Μ.Κ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4354/2015.

Ε-ΔΠ-04-Ε3.V10

Το έντυπο Αίτηση Χορήγησης χρησιμοποιείται από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο επιθυμεί να καταθέσει αίτηση στην υπηρεσία του Ε.Λ.Κ.Ε. για οποιοδήποτε λόγο όπως για παράδειγμα χορήγηση βεβαίωσης προϋπηρεσίας, ενσήμων κ.λπ.

Ε-ΔΠ-05-Ε1.V18

Το έντυπο Επιστολή για έκδοση παραστατικού χρησιμοποιείται από την/ον Επιστημονική/ό Υπεύθυνη/ο προκειμένου να αιτηθεί την έκδοση παραστατικών από το Γραφείο Εισπράξεων του Ε.Λ.Κ.Ε.

Ε-ΔΠ-05-Ε7.V11

Το έντυπο Αίτημα Ε.Υ. για έκδοση εγγυητικής επιστολής χρησιμοποιείται από την/ον Επιστημονική/ό Υπεύθυνη/ο προκειμένου να αιτηθεί την έκδοση εγγυητικής επιστολής του Ε.Λ.Κ.Ε.

Ε-ΔΠ-05-Ε22.V5

Το έντυπο Διαβιβαστικό για κατάθεση παρεπεμπτικών από Μονάδες-Εργαστήρια συμπληρώνεται από τις Πανεπιστημιακές Μονάδες και Εργαστήρια και συνοδεύει την αποστολή των παραπεμπτικών στο Τμήμα Διαχειριστικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε.

Ε-ΔΠ-04-Ε9.V15

Το έντυπο Δήλωση φυσικού προσώπου για κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό συμπληρώνεται από κάθε δικαιούχο και υποβάλλεται μαζί με τη σύμβαση προκειμένου να γίνει η πληρωμή μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

Ε-ΔΠ-04-Ε10.V8

Το έντυπο Δήλωση φυσικού προσώπου για κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό στα Αγγλικά συμπληρώνεται από κάθε αλλοδαπό δικαιούχο και υποβάλλεται μαζί με τη σύμβαση προκειμένου να γίνει η πληρωμή μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

Ε-ΔΠ-04-Ε11.V6

Το έντυπο Δήλωση Νομικού Προσώπου για κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό συμπληρώνεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου προκειμένου να γίνει η πληρωμή μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

Ε-ΔΠ-04-Ε12.V6

Το έντυπο Δήλωση Νομικού Προσώπου για κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό στα Αγγλικά συμπληρώνεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και υποβάλλεται μαζί με τη σύμβαση προκειμένου να γίνει η πληρωμή μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

Ε-ΔΠ-10-E1.V13

Το έντυπο Αίτηση Ένταξης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΕΛΚΕ χρησιμοποιείται για την υποβολή αίτησης ένταξης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ε.Λ.Κ.Ε.

Ε-ΔΠ-10-Ε3.V5

Το έντυπο Αίτηση Ένταξης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΕΛΚΕ για την Διαχείριση ΑΠΥ χρησιμοποιείται για την υποβολή αίτησης ένταξης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ε.Λ.Κ.Ε. για την διαχείριση των Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών».

Ε-ΔΠ-16-Ε8.V1

Το Έντυπο Μεταφοράς Γνώσεων χρησιμοποιείται σε περίπτωση αποχώρησης ή μακρόχρονης απουσίας απασχολούμενων (μονίμων υπαλλήλων, υπαλλήλων ΙΔΑΧ και συμβασιούχων) με σκοπό τη δομημένη καταγραφή των εργασιών, των δράσεων και των έργων από τη θέση εργασίας από την οποία αποχωρεί ο απασχολούμενος ή απουσιάζει μακροχρόνια, προκειμένου η υπηρεσία να μπορεί να συνεχίσει απρόσκοπτα την ομαλή λειτουργία της και να διασφαλίσει τη μεταφορά της γνώσης από τους απασχολούμενους που αποχωρούν από τη θέση εργασίας τους στην υπηρεσία τους και στους νέους απασχολούμενους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό Δομημένης Μεταφοράς Γνώσεων στον Δημόσιο Τομέα για απασχολούμενους που αποχωρούν.

Ε-ΔΠ-10-Ε5.V5

Το έντυπο Ορισμός Παραλήπτη Αυτοματοποιημένων Ενημερωτικών Μηνυμάτων καταργήθηκε καθώς οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι έχουν πλέον την εν λόγω δυνατότητα μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Ε.Λ.Κ.Ε.

Ε-ΔΠ-15-Ε1.V8

Το έντυπο Μη Συμμορφώσεις-Προτάσεις Βελτίωσης χρησιμοποιείται για την υποβολή παραπόνων/προτάσεων βελτίωσης της λειτουργίας του Ε.Λ.Κ.Ε.

Έντυπο Υποβολής Ερευνητικού Πρωτοκόλλου

Το έντυπο Έντυπο Υποβολής Ερευνητικού Πρωτοκόλλου χρησιμοποιείται από την/ον Επιστημονική/ό Υπεύθυνη/ο προκειμένου να αιτηθεί την έγκριση του ερευνητικού του πρωτοκόλλου από το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε.

Υπόδειγμα γενικού αιτήματος

Το έντυπο Υπόδειγμα γενικού αιτήματος χρησιμοποιείται για ανάγκη η οποία δεν καλύπτεται από τα άλλα υποδείγματα αιτημάτων.

Στοιχεία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

Στο έντυπο Στοιχεία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας καταχωρίζονται στοιχεία (Επωνυμία, Τραπεζικός Λογαριασμός, Στοιχεία Έκδοσης Τιμολογίου, Εκπρόσωποι του Ιδρύματος στη διαχείριση των προγραμμάτων κ.ά.) τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούνται από τους ερευνητές στη συμπλήρωση εντύπων κατά τη διεξαγωγή των ερευνητικών προγραμμάτων.

Στοιχεία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας στα αγγλικά

Στο έντυπο Στοιχεία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας στα αγγλικά καταχωρίζονται στοιχεία στα αγγλικά (Επωνυμία, Τραπεζικός Λογαριασμός, Στοιχεία Έκδοσης Τιμολογίου, Εκπρόσωποι του Ιδρύματος στη διαχείριση των προγραμμάτων κ.ά.) τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούνται από τους ερευνητές στη συμπλήρωση εντύπων κατά τη διεξαγωγή των ερευνητικών προγραμμάτων.