Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Πολιτική Ποιότητας

Η Διοίκηση και το προσωπικό του Οργανισμού πιστεύει στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και στη συνεχή βελτίωσή τους και δεσμεύεται στις ακόλουθες αρχές που συνιστούν την Πολιτική Ποιότητας του Οργανισμού:

την ανεξαρτησία της Διοίκησης και του προσωπικού του Οργανισμού από οποιαδήποτε επιρροή, ώστε να εξασφαλίζεται η αμεροληψία και η ακεραιότητά τους,
την τήρηση της νομιμότητας, της διαφάνειας και των κανόνων λειτουργίας του Οργανισμού,
τη διασφάλιση της προστασίας των εμπιστευτικών πληροφοριών των διαχειριζόμενων έργων, των εμπλεκομένων και των πελατών,
την πιστή εφαρμογή και τη συνεχή βελτίωση των Συστημάτων Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015,
τη συνεχή παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών,
τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, ώστε να εξασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και διαχειριστικής ικανότητας,
την τήρηση εσωτερικών ελέγχων ποιότητας των έργων,
την έγκυρη αντιμετώπιση παραπόνων βάσει τεκμηριωμένων διαδικασιών,
την καλλιέργεια κλίματος ενθάρρυνσης της καινοτομίας στον ερευνητικό και διοικητικό τομέα.

Οι παραπάνω Αρχές επιτυγχάνονται μέσα από:

τη μέτρηση δεικτών και τη θέσπιση ολοένα και υψηλότερων στόχων,
τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων, τον εντοπισμό των μέτρων αντιμετώπισής τους και την αξιοποίηση των ευκαιριών ανάπτυξης και βελτίωσης,
τη συνεχή αξιολόγηση της ικανοποίησης των χρηστών των υπηρεσιών,
τη διαρκή βελτίωση,
τη διαρκή εγρήγορση για την πρόληψη πιθανών προβλημάτων.

Η Διοίκηση του Οργανισμού δεσμεύεται στην παροχή όλων των απαραίτητων πόρων και μέσων για την εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας και για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της αμεροληψίας των εργαζομένων. Η Διοίκηση διασφαλίζει ότι διατηρείται η ακεραιότητα του συστήματος ποιότητας όταν σχεδιάζονται και πραγματοποιούνται αλλαγές σε αυτό.

Η Διοίκηση του Οργανισμού έχει την ευθύνη της εφαρμογής των αρχών της Πολιτικής Ποιότητας από όλο το προσωπικό του Οργανισμού. Όλο το προσωπικό του Οργανισμού που εμπλέκεται στις δραστηριότητες διαχείρισης έργων έχει την ευθύνη να ενημερώνεται για την τεκμηρίωση της ποιότητας και να εφαρμόζει την Πολιτική και τις Διαδικασίες του Συστήματος Ποιότητας στην εργασία του.

Η Πολιτική Ποιότητας χαράσσεται από τη Διοίκηση του Οργανισμού και ανασκοπείται περιοδικά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. 

Αναπληρωτής Καθηγητής Χρήστος Καραγιάννης

Αντιπρύτανης Έρευνας Καινοτομίας και Δια Βίου Μάθησης