Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk
Προηγούμενο Επόμενο
Σε αυτό το σημείο μπορείτε να δείτε συνοπτική περιγραφή του περιεχομένου της ιστοσελίδας του Ε.Λ.Κ.Ε.

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) μέσω της οποίας μπορείτε να περιηγηθείτε στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και συγκεκριμένα στις εφαρμογές:

α) διαχείρισης έργων/προγραμμάτων των οικονομικών στοιχείων έργων/προγραμμάτων,
β) «eForms» μέσω της οποίας σας δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας και ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων με συνυποβαλλόμενα έγγραφα,
γ) υπολογισμού της μηνιαίας αμοιβής των απασχολούμενων δυνάμει σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) σε έργα/προγράμματα του Ε.Λ.Κ.Ε. που αμείβονται σύμφωνα το Ενιαίο Μισθολόγιο (Κεφάλαιο Β' του ν. 4354/2015) και
δ) υπολογισμού της μηνιαίας αμοιβής των απασχολούμενων δυνάμει σύμβασης μίσθωσης έργου που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν. 4387/2016.

Επιπλέον, μπορείτε να αναζητήσετε, μεταξύ άλλων, ανακοινώσεις που αφορούν στη λειτουργία της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε., προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκηρύξεις απασχόλησης προσωπικού, προκηρύξεις διαγωνισμών του Ε.Λ.Κ.Ε. και πληροφορίες για το ιστορικό, το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Μ.Ο.Δ.Υ., τα όργανα διοίκησης, τη δομή της Μ.Ο.Δ.Υ., τα αναλυτικά στοιχεία της Μ.Ο.Δ.Υ., το προφίλ του Ε.Λ.Κ.Ε., τα έντυπα της Μ.Ο.Δ.Υ., την προβολή του έργου του Ε.Λ.Κ.Ε. και θέματα δημοσιότητας των έργων/προγραμμάτων. Τέλος, μπορείτε να αξιολογήσετε τη Μ.Ο.Δ.Υ., το Help Desk και τις Αποκεντρωμένες Μονάδες και να δείτε, ανά έτος, τα πορίσματα των αξιολογήσεων των αποδεκτών των υπηρεσιών της Μ.Ο.Δ.Υ., καθώς επίσης και να υποβάλετε προτάσεις βελτίωσης ή/και παράπονα σχετικά με τη λειτουργία της.

Χρήσιμα Θέματα

Σε αυτό το σημείο μπορείτε να δείτε Προκηρύξεις Διαγωνισμών του Ε.Λ.Κ.Ε.
Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Σχόλια ικανοποιημένων χρηστών των υπηρεσιών μας

70

Έργα σε εξέλιξη

20

Αναμενόμενα έργα

70

Προϋπολογισμός έργων σε εξέλιξη (σε εκ. €)

3

Προϋπολογισμός αναμενόμενων έργων (σε εκ. €)

1

Κύκλος Εργασιών (σε εκ. €)

2000

Απασχολούμενοι σε έργα

5

Βαθμός Ικανοποίησης από Help Desk (%)

5

Βαθμός Ικανοποίησης από Αποκεντρωμένες Μονάδες (%)

100

Πλήθος Απευθείας Αναθέσεων
έτους 2024

1

Εκτιμώμενη Αξία Απευθείας Αναθέσεων (σε εκ. €)

2

Πλήθος Διαγωνισμών άνω και κάτω των ορίων έτους 2024

1

Εκτιμώμενη Αξία Διαγωνισμών άνω
και κάτω των ορίων (σε εκ. €)