Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Δήλωση Προσβασιμότητας

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ 1

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) δεσμεύεται να καθιστά τον οικείο ιστότοπο https://www.elke.uoa.gr προσβάσιμο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4727/2020 (Α’ 184), Κεφάλαιο Η’ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ (ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2016/2102 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ)» που ενσωματώνει στην εθνική έννομη τάξη την Οδηγία (ΕΕ) 2016/2012.

Η παρούσα δήλωση προσβασιμότητας εφαρμόζεται στον ιστότοπο https://www.elke.uoa.gr

Κατάσταση συμμόρφωσης

Ο  ιστότοπος https://www.elke.uoa.gr συνάδει πλήρως με τις Οδηγίες Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 για την προσβασιμότητα σε περιεχόμενο  διαδικτύου.

Κατάρτιση της παρούσας δήλωσης προσβασιμότητας

Η παρούσα δήλωση καταρτίστηκε την Τετάρτη 2/8/2023.

Η πραγματική αξιολόγηση της συμμόρφωσης του ιστοτόπου προς τις απαιτήσεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 πραγματοποιήθηκε με αξιολόγηση διενεργηθείσα από  αρμόδιο οργανισμό του δημόσιου τομέα με τη χρήση του Wave - Web Accessibility Evaluation Tool.

Υποβολή παρατηρήσεων και στοιχεία επικοινωνίας

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’ 23-09-2020), άρθρο 45, κάθε ενδιαφερόμενος/η έχει δικαίωμα να υποβάλλει παρατηρήσεις ή αίτηση για ενημέρωση ως προς την κατάσταση συμμόρφωσης ή αίτηση για πληροφορίες που τυχόν ελλείπουν.

Τα ανωτέρω υποβάλλονται με σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου η οποία  αποστέλλεται είτε μέσω μηνύματος (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση protocol@elke.uoa.gr  είτε εγγράφως στην ταχυδρομική διεύθυνση Χρήστου Λαδά 6, T.K. 105 61 Αθήνα. Υπάρχει και η δυνατότητα δια ζώσης κατάθεσης της αίτησης σε ένα από τα πρωτόκολλα του Ε.Λ.Κ.Ε., καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες εξυπηρέτησης κοινού (9:00 – 14:00), στα εξής σημεία:

     α. Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, κτήριο Τ.Υ.Π.Α. – Ε.Λ.Κ.Ε., στο ισόγειο,

     β. Αθήνα, Χρήστου Λαδά 6, 7ος όροφος,

     γ. Ιατρική Σχολή, κτήριο Διοίκησης Νο13, 2ος όροφος, Μικράς Ασίας 75, Γουδή,

     δ. Αττικό Νοσοκομείο, κτήριο Α.Κ.Ι.Σ.Α. και

     ε. Ψαχνά Ευβοίας, πρώην Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, Συγκρότημα Ευρίπου.

Αρμόδιο Τμήμα για θέματα προσβασιμότητας και για τη διεκπεραίωση αιτημάτων που υποβάλλονται μέσω του μηχανισμού υποβολής παρατηρήσεων είναι το Τμήμα Επικοινωνίας και Προβολής της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. με την αρωγή του Τμήματος Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ως προς την τεχνική υποστήριξη.

Διαδικασία εκτέλεσης

Το αρμόδιο Τμήμα της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. απαντά στον ενδιαφερόμενο με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Σε περίπτωση μη ικανοποιητικής απάντησης στην ενημέρωση ή στα αιτήματα ο/η ενδιαφερόμενος/η δικαιούται να αποταθεί σύμφωνα με την πρόβλεψη στις αρμόδιες θεσμικές αρχές, όπως με την υποβολή σχετικής αναφοράς στο Συνήγορο του Πολίτη.

 

ΤΜΗΜΑ 2

Ενεργοποίηση του Μενού Προσβασιμότητας

Το μενού προσβασιμότητας του ιστοτόπου ενεργοποιείται από το σχετικό εικονίδιο που εμφανίζεται στην πάνω δεξιά γωνία της σελίδας. Σημειώνεται ότι οι χρήστες μπορούν να μετακινήσουν το εικονίδιο σε διαφορετικό σημείο της σελίδας που τους εξυπηρετεί.  Εφόσον ενεργοποιηθεί το μενού προσβασιμότητας, χρειάζεται λίγος χρόνος για να «φορτωθεί» το εν λόγω μενού  στο σύνολό του. Μέσω του ειδικού αυτού μενού επιτρέπεται η κατά βούληση προσαρμογή χαρακτηριστικών προβολής από τους χρήστες του ιστοτόπου.

Ο Ε.Λ.Κ.Ε./Ε.Κ.Π.Α. προβαίνει συνεχώς σε ενέργειες βελτίωσης προσβασιμότητας του ιστοτόπου του με την πεποίθηση ότι είναι συλλογική ηθική μας υποχρέωση να επιτρέπουμε την απρόσκοπτη πρόσβαση και απρόσκοπτη χρήση και για όσους από εμάς έχουν αναπηρία.

Σε μία συνεχή προσπάθεια για βελτίωση και αποκατάσταση προβλημάτων προσβασιμότητας, σαρώνουμε τακτικά τον ιστότοπο https://www.elke.uoa.gr με το σαρωτή προσβασιμότητας Wave - Web Accessibility Evaluation Tool. για να εντοπίσουμε και να διορθώσουμε κάθε πιθανό εμπόδιο προσβασιμότητας.

Παρά τις προσπάθειές μας να κάνουμε το περιεχόμενο του ιστοτόπου μας πλήρως προσβάσιμο, κάποιο περιεχόμενο ενδέχεται να μην έχει ακόμη προσαρμοστεί πλήρως στα αυστηρότερα πρότυπα προσβασιμότητας.

Συγκεκριμένα, από το περιεχόμενο του ιστοτόπου, δεν έχουν καταστεί ακόμη πλήρως προσβάσιμα τα εξής σημεία:

  • Μενού Έντυπα: Το περιεχόμενο των προδιαμορφωμένων εντύπων.
  • Μενού eΥπηρεσίες: Hλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης των στοιχείων των έργων/προγραμμάτων των Επιστημονικών Υπευθύνων.
  • Μενού eForms: Hλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας και ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων με συνυποβαλλόμενα έγγραφα.

 

Για τις υπηρεσίες αυτές, παρέχεται στους ενδιαφερόμενους αξιόπιστη εναλλακτική λύση, έχοντας τη δυνατότητα να απευθυνθούν στις Αποκεντρωμένες Μονάδες του Ε.Λ.Κ.Ε. ώστε να λάβουν άμεση και εξατομικευμένη υποστήριξη. Αναλυτικές πληροφορίες για τις Αποκεντρωμένες Μονάδες διατίθενται στην ιστοσελίδα: https://www.elke.uoa.gr/SiteContents/ApokentromenesMonades. Επιπλέον, για γενικές πληροφορίες και για απορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα στελέχη της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Αρωγής Χρηστών (Helpdesk) είτε τηλεφωνικά καλώντας στο 210 727 5900, καθημερινά 9:00 με 14:00, είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e- mail: helpdesk@elke.uoa.gr. Για τεχνικά ζητήματα υπάρχει και η δυνατότητα επικοινωνίας με το Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση it@elke.uoa.gr.