Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Δομή της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε.


Η υπηρεσία που υποστηρίζει οικονομικά και διοικητικά τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ονομάζεται Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4957/2022. Η δομή και οργανωτική διάρθρωση αυτής έχει ορισθεί σε επίπεδο αυτοτελούς Διεύθυνσης, η οποία απαρτίζεται από δύο Υποδιευθύνσεις, ένα αυτοτελές Τμήμα, 12 επιμέρους Τμήματα και ένα αυτοτελές Γραφείο, σύμφωνα με την υπ' αριθμό 919 Απόφαση της Συγκλήτου (Β' 5193/2021) και την υπ' αριθμό 1421 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (Β’ 7018/2022).

Οργανόγραμμα Ε.Λ.Κ.Ε.

Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε.

Μονάδα Οργανωτικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε.