Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Δομή της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε.


Η υπηρεσία που υποστηρίζει οικονομικά και διοικητικά τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ονομάζεται Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017. Η δομή και οργανωτική διάρθρωση αυτής έχει ορισθεί σε επίπεδο αυτοτελούς Διεύθυνσης, η οποία απαρτίζεται από δύο Υποδιευθύνσεις, ένα αυτοτελές Τμήμα και 12 επιμέρους Τμήματα σύμφωνα με την υπ' αριθμό 919 Απόφαση της Συγκλήτου (Β' 5193/2021).

Οργανόγραμμα Ε.Λ.Κ.Ε.

Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε.

Μονάδα Οργανωτικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε.

 Στοιχεία Προϊσταμένων της Διεύθυνσης Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε.

Στοιχεία Προϊσταμένων των Υποδιευθύνσεων της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε.

Στοιχεία Προϊσταμένης του Αυτοτελούς Τμήματος Γραμματείας της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε.

 Στοιχεία Προϊσταμένων των επιμέρους Τμημάτων της Μ.Ο.Δ.Υ του Ε.Λ.Κ.Ε.