Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Όργανα Διοίκησης


Τα όργανα διοίκησης του Ε.Λ.Κ.Ε./Ε.Κ.Π.Α. είναι:

τα μονομελή όργανα:

α) Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών (Ε.Ε.) του Ε.Λ.Κ.Ε.

και

β) Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε., ο οποίος ασκεί αρμοδιότητες κατ’ εξουσιοδότηση του Προέδρου της Ε.Ε.

και το συλλογικό όργανο:

Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε., η οποία αποτελείται από έναν εκπρόσωπο από κάθε Σχολή του Ε.Κ.Π.Α.

 

Τα μονομελή και το συλλογικό όργανο του Ε.Λ.Κ.Ε., τα στοιχεία των μελών που τα απαρτίζουν, οι πράξεις ορισμού αυτών και οι αρμοδιότητές τους παρουσιάζονται παρακάτω:

  Μονομελή Όργανα Διοίκησης του Ε.Λ.Κ.Ε.

 Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

 

Συλλογικό Όργανο Διοίκησης του Ε.Λ.Κ.Ε.

 Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε.

 

 [Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. (λήξη θητείας: 10/6/2024)]