Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Αξιολόγηση Υπηρεσιών Ε.Λ.Κ.Ε.


Στο πλαίσιο της διαρκούς και αποτελεσματικής βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της προς τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, η Μ.Ο.Δ.Υ. εφαρμόζει διαδικασία αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών της. Η αξιολόγηση γίνεται μέσω των ακόλουθων σύντομων ερωτηματολογίων: α) συνολικά για τη Μ.Ο.Δ.Υ., β) για την Υπηρεσία Υποστήριξης και Αρωγής Χρηστών (Helpdesk) και γ) για την υπηρεσία των Αποκεντρωμένων Μονάδων του Ε.Λ.Κ.Ε. με τη χρήση βαθμολογικής κλίμακας και με γραπτά σχόλια.

Τα αποτελέσματα αυτών των αξιολογήσεων, τα οποία μπορείτε να βρείτε αναρτημένα ανά έτος στη συνέχεια της σελίδας μας, αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών και οδηγό για την ανάληψη βελτιωτικών-διορθωτικών δράσεων από τη Διοίκηση του Ε.Λ.Κ.Ε. Η γνώμη σας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τόσο για το σύνολο της Μ.Ο.Δ.Υ. όσο και ειδικότερα για τις υπηρεσίες του Help Desk και των Αποκεντρωμένων Μονάδων, είναι για εμάς πολύ σημαντική προκειμένου να εντοπιστούν και να ενισχυθούν τα δυνατά και να διορθωθούν τα αδύναμα σημεία των παραπάνω.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών/Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα σας, μεριμνά για τη διασφάλιση, ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα αυτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων καθώς και του ισχύοντος εθνικού πλαισίου (ν.4624/2019). Τα προσωπικά δεδομένα που εισάγονται στα ερωτηματολόγια που υπάρχουν αναρτημένα σε αυτόν το δικτυακό τόπο θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των παρεχόμενων από τον Ε.Λ.Κ.Ε. υπηρεσιών. Μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ αναλυτικά για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων του Ε.Κ.Π.Α.

Οι εκθέσεις πορισμάτων αξιολόγησης των αποδεκτών των υπηρεσιών του Ε.Λ.Κ.Ε. προηγούμενων ετών βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο: