Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Δημοσιότητα Έργων Ε.Σ.Π.Α. (2014-2020)


Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το έργο της πληροφόρησης και επικοινωνίας, την τρέχουσα προγραμματική περίοδο και συγκεκριμένα τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 821/2014, τον Επικοινωνιακό Οδηγό για το ΕΣΠΑ 2014–2020 και τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. (B' 5100/2023, άρθρο 46), οι Δικαιούχοι των οποίων τα έργα χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Επενδυτικά και Διαθρωτικά Ταμεία, θα πρέπει να κάνουν αναφορά στην χρηματοδότηση του έργου τους χρησιμοποιώντας τα σχετικά λογότυπα, σε κάθε είδους ενέργεια επικοινωνίας. Οι ανάγκες των δικαιούχων διαφοροποιούνται ανάλογα με τον προϋπολογισμό του έργου, το είδος και τη φύση του έργου, τη γεωγραφική περιοχή, τη φάση υλοποίησής του (π.χ. έναρξη, ολοκλήρωση κλπ.), καθώς και το κοινό στο οποίο απευθύνεται.

Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι η μη εφαρμογή των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας όπως ορίζονται στον Κανονισμό 1303/2013 και στον Εκτελεστικό Κανονισμό 821/2014, μπορεί να επιφέρει κατ’ αποκοπή διόρθωση επί του συνόλου των δαπανών του έργου.

Στην περίπτωση που η Διαχειριστική Αρχή ή ο δικαιούχος, αποφασίσουν να λάβουν μέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας για την πράξη που ενδεχομένως δεν αναφέρονται ρητά στις εκάστοτε Οδηγίες Δημοσιότητας του αντίστοιχου Επιχειρησιακού Προγράμματος, τα μέτρα αυτά θα πρέπει να τηρούν τον Κανονισμό 1303/2013 και τον Εκτελεστικό Κανονισμό 821/2014. Σε  περίπτωση  που  οποιοσδήποτε  εμπλεκόμενος  φορέας  αποφασίσει  να  υλοποιήσει διαφημιστικές  ή  ενημερωτικές  δράσεις  σχετικές  με  συγχρηματοδοτούμενα  έργα  ή προγράμματα, ακόμα κι αν τις καλύπτει με δική του χρηματοδότηση, οφείλει να τηρήσει τις ίδιες υποχρεώσεις σε ότι αφορά τη σηματοδότηση και τις εκφωνήσεις σημάτων.

Επίσης, σε όλα τα μέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας θα πρέπει να τηρείται η υποχρέωση για παροχή προσβάσιμης πληροφόρησης στα άτομα με αναπηρία (Επικοινωνιακός Οδηγός ΕΣΠΑ 2014-2020, Παράρτημα 5).

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος μπορεί να ανατρέξει στις Οδηγίες Δημοσιότητας του αντίστοιχου Επιχειρησιακού Προγράμματος από το οποίο προέρχεται κάθε έργο και να επικοινωνεί με το χειριστή του έργου από το Τμήμα Στήριξης έργων ο οποίος θα παρέχει συμβουλές σχετικά με την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων σε θέματα προβολής και δημοσιότητας έργων Ε.Σ.Π.Α.

Επίσης, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος έργου θα πρέπει να αποστέλλει ένα αντίτυπο από το παραδοτέο κάθε ενέργειας προβολής – δημοσιότητας του έργου (π.χ. πρόγραμμα ημερίδας, αντίτυπο έκδοσης ενημερωτικού υλικού προβολής, αφίσες από διοργάνωση εκδηλώσεων κ.λπ.) στο χειριστή του έργου από το Τμήμα Στήριξης 'Εργων προκειμένου, έπειτα από έλεγχο, να διαβιβάζεται στο Τμήμα Επικοινωνίας και Προβολής της Μ.Ο.Δ.Υ του Ε.Λ.Κ.Ε. όπου θα τηρείται το συνολικό αρχείο της δημοσιότητας για όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του φορέα μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα οι δικαιούχοι είναι υποχρεωμένοι να τοποθετούν τουλάχιστον μία αφίσα (ελάχιστου μεγέθους Α3) με πληροφορίες σχετικά με το έργο, συμπεριλαμβανόμενης της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, όπως η είσοδος σε ένα κτήριο.

Παρακάτω θα βρείτε τους συνδέσμους για την ιστοσελίδα του κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος. Επιλέγοντας το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα που αφορά στο έργο που υλοποιείται θα βρείτε Οδηγίες Δημοσιότητας, τυχόν συνοπτικές οδηγίες και τα απαραίτητα λογότυπα που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από τους δικαιούχους σε κάθε εφαρμογή δημοσιότητας που σχετίζεται με το έργο το οποίο υλοποιούν, για την ικανοποίηση των κανονιστικών υποχρεώσεων π.χ. έντυπο ενημερωτικό υλικό, προσκλήσεις μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.α..