Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Έργα Ε.Λ.Κ.Ε.


Το Ε.Κ.Π.Α. εστιάζει σε όλους τους τομείς της πνευματικής και δημιουργικής δράσης επενδύοντας στο μέλλον του Ιδρύματος.
Στο πλαίσιο αυτό στοχεύει στη διεπιστημονική συνεργασία, στην επιτάχυνση της ανάπτυξης νέων βέλτιστων παραδειγμάτων και μεθόδων για την καινοτομία και την έρευνα και στην προώθηση των βασικών επιστημών, αλλά και των συνεργατικών επιστημονικών κλάδων, καθώς και των σύγχρονων τεχνολογικών πεδίων και των αντικειμένων που συνδέονται με το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Συμμετέχει σε ευρωπαϊκά έργα, σε διεθνή δίκτυα και εξασφαλίζει συνεργασίες τόσο µε το δημόσιο όσο και με τον ιδιωτικό τομέα.

Ο Ε.Λ.Κ.Ε. έχει την αρμοδιότητα για τη διαχείριση των  κονδυλίων των έργων που αναλαμβάνουν τα µέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας καθώς και για τη διάθεσή τους σε ανάγκες εκτέλεσης έργων ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών, σεμιναρίων, συνεδρίων, εκπόνησης ειδικών και κλινικών μελετών, εκτέλεσης δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, παροχής γνωμοδοτήσεων, σχεδιασμού και υλοποίησης επιστημονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, κ.λπ.

Σήμερα, ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α. διαχειρίζεται περίπου 4.000 ενεργά έργα για τα οποία την τελευταία τριετία, η µέση ετήσια χρηµατοδότησή τους υπερβαίνει τα 90 εκατ. ευρώ.

Οι κύριες πηγές χρηματοδότησης του Ε.Λ.Κ.Ε. είναι τα εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα (έσοδα από διάφορους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα), η παροχή υπηρεσιών (έσοδα π.χ. από διαχείριση νοσηλίων και παροχή ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων), το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (Ε.Σ.Π.Α.), οι χορηγίες και οι δωρεές.

Ενδεικτικά, για το έτος 2022, τα έσοδα από διάφορους φορείς και από την ευρωπαϊκή ένωση ανήλθαν στο ποσό των 60,5 εκ. ευρώ, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών στο ποσό των 19,29 εκ. ευρώ, από το Ε.Σ.Π.Α. στο ποσό των 11,02 εκ. ευρώ και τέλος από διάφορα έσοδα (π.χ. χορηγίες-δωρεές) στο ποσό των 7,10 εκ. ευρώ.

Αναλυτικά στοιχεία των έργων μπορείτε να αναζητήσετε , μέσω του ιστοτόπου του Ε.Λ.Κ.Ε. όπου παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης έργων με εύχρηστη πλοήγηση, με επιλογή κριτηρίων και χρήση φίλτρων, ώστε να διευκολύνεται η εύρεση σχετικών αποτελεσμάτων.