Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Πιστοποίηση Ποιότητας

Ο Ε.Λ.Κ.Ε. από 8/7/2008 έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, ενώ έπειτα από επιθεώρηση και αξιολόγηση του εν λόγω Συστήματος, ο Ε.Λ.Ο.Τ. χορήγησε, με την από 29/7/2008 απόφαση του Συμβουλίου Πιστοποίησής του, το με κωδικό No 02.35/1148 Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας για το σύνολο των δραστηριοτήτων του Ε.Λ.Κ.Ε., σύμφωνα με το Πρότυπο Ε.Λ.Ο.Τ. ISO 9001:2000. Το 2009 πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2008. Από την κατάργηση του Ε.Λ.Ο.Τ. ως φορέα πιστοποίησης, με το Ν.4002/2011, το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας του Ε.Λ.Κ.Ε. πιστοποιείται από φορέα πιστοποίησης (DQS Hellas Ltd) και από το 2017 με το ISO 9001:2015, πιστοποιητικό 502736 QM15.

Ο Ε.Λ.Κ.Ε. διαθέτει:

α. Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Ποιότητας.

β.  Πιστοποιητικό IQNet καθώς και το δικαίωμα χρήσης του Σήματος IQNet.

Το ανωτέρω σύστημα επικαιροποιείται και τροποποιείται μετά από σχετική επιθεώρηση, σε τακτά χρονικά διαστήματα, όπως προβλέπεται από το φορέα πιστοποίησης.