Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Ε.Κ.Π.Α.


Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) συστήνεται και λειτουργεί σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 277 έως 282 του ν. 4957/2022 (Α' 141) με σκοπό να παρέχει σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο εγγύηση αξιοπιστίας της έρευνας που διεξάγεται εντός του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η Επιτροπή συγκροτείται με Πράξη Πρύτανη, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ερευνών, έχει τριετή θητεία και αποτελείται από επτά (7) τακτικά μέλη με τα αντίστοιχα αναπληρωματικά τους. Πέντε (5) εκ των τακτικών μελών της Επιτροπής με τους αναπληρωτές τους είναι Μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος με ειδίκευση σε θέματα έρευνας, ηθικής, βιοηθικής και δεοντολογίας της έρευνας, ενώ δύο (2) εκ των τακτικών μελών με τους αναπληρωτές τους είναι επιστήμονες με εκτενή εμπειρία σε θέματα ηθικής, βιοηθικής και δεοντολογίας. (Τα βιογραφικά των μελών της Ε.Η.Δ.Ε. μπορείτε να τα δείτε εδώ).

Αρμοδιότητα της Ε.Η.Δ.Ε. είναι να ελέγχει εάν τα ερευνητικά έργα που πρόκειται να διενεργηθούν είναι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και συνάδουν με γενικά παραδεδεγμένους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας ως προς το περιεχόμενο και τον τρόπο διεξαγωγής τους. Για το σκοπό αυτό, όλα τα χρηματοδοτούμενα έργα που περιλαμβάνουν έρευνα στον άνθρωπο, ή σε υλικό που προέρχεται από άνθρωπο, (όπως γενετικό υλικό, κύτταρα, ιστοί, κ.λπ.), και προσωπικά δεδομένα, έρευνα σε ζώα ή στο περιβάλλον, φυσικό και πολιτιστικό, θα πρέπει υποχρεωτικά να λάβουν την έγκριση της Ε.Η.Δ.Ε. πριν την έναρξη της υλοποίησής τους.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος κάθε χρηματοδοτούμενου έργου με τα ως άνω χαρακτηριστικά οφείλει να υποβάλει σχετική αίτηση στην Ε.Η.Δ.Ε. συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα ανά περίπτωση έγγραφα/δικαιολογητικά για να λάβει τη σχετική έγκριση πριν την αποδοχή της διαχείρισής του από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας. Εάν η έγκριση ερευνητικής πρότασης από την Ε.Η.Δ.Ε. αποτελεί προαπαιτούμενο στάδιο για την αξιολόγησή της από το Φορέα Χρηματοδότησης, η έγκριση θα πρέπει να χορηγείται πριν την έγκριση υποβολής της ερευνητικής πρότασης από τον Ε.Λ.Κ.Ε.

Η έγκριση της Ε.Η.Δ.Ε. δύναται να ζητηθεί εκτός από τα πιο πάνω χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα, και για κάθε άλλο ερευνητικό έργο, καθώς και για κάθε ερευνητικό έργο που διεξάγεται στα πλαίσια διδακτορικής διατριβής, διπλωματικής εργασίας ή προς επιστημονική δημοσίευση.

Υπόδειγμα της αίτησης μπορείτε να βρείτε εδώ.

Διευκρινίζεται ότι η Ε.Η.Δ.Ε., δύναται είτε να εγκρίνει, είτε να απορρίψει και να ζητήσει την επανυποβολή της αιτήσεως κατόπιν δικαιολογημένων συστάσεων για ζητήματα  ως προς το περιεχόμενο ή τη διεξαγωγή του ερευνητικού έργου, εφόσον διαπιστώνονται ηθικά και δεοντολογικά προβλήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση, τη λειτουργία και τις διαδικασίες της Ε.Η.Δ.Ε., μπορείτε είτε να συμβουλευτείτε τον Κανονισμό Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας είτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματέα της Ε.Η.Δ.Ε., κ. Γεωργία Δροσάτου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση resethic@uoa.gr και στους τηλεφωνικούς αριθμούς: 2103689068 και 6974006084.