Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.


Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. (B' 3665/2022)

Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. (pdf)

Επισημαίνεται πως σύμφωνα με τις προβλέψεις του νέου νομοθετικού πλαισίου για την Ανώτατη Εκπαίδευση (ν. 4957/2022), αναμένεται η έκδοση νέου Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης εντός του έτους 2023. Σημειώνεται πως ο Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε διατηρείται σε ισχύ κατά το μέρος που τα προβλεπόμενα σε αυτόν δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του νέου νόμου. Στην περίπτωση που ανακύψουν ζητήματα που άπτονται του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης και χρήζουν ρύθμισης θα εκδίδονται αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών για την αντιμετώπισή τους.