Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Υποχρεώσεις Δημοσιότητας ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.


Οι υποχρεώσεις δημοσιότητας για τα έργα που χρηματοδοτούνται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ) αναφέρονται στον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. (B' 5100/2023, άρθρο 46) καθώς και στους σχετικούς Οδηγούς Διαχείρισης – Υλοποίησης Έργων που εκδίδονται στο πλαίσιο διαχείρισης και υλοποίησης της εκάστοτε δράσης και οι οποίοι διατίθενται στη σχετική ιστοσελίδα του φορέα χρηματοδότησης (www.elidek.gr).

Οι Επιστημονικοί/-ες Υπεύθυνοι/-ες (Ε.Υ.) και τα λοιπά μέλη των Ερευνητικών Ομάδων οφείλουν να ανατρέχουν στους σχετικούς οδηγούς διαχείρισης και υλοποίησης και να τηρούν τις σχετικές υποχρεώσεις καθώς η μη εφαρμογή τους δύναται να επιφέρει κατ’ αποκοπή διόρθωση επί του συνόλου των δαπανών του έργου.

 

Γενικές αρχές τήρησης υποχρεώσεων δημοσιότητας

Οι δικαιούχοι των έργων της εκάστοτε δράσης υποχρεούνται να ενημερώνουν το κοινό για τη χρηματοδότηση του ερευνητικού έργου από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στο πλαίσιο συγκεκριμένων δράσεων (π.χ. Ενίσχυση μελών Δ.Ε.Π., κ.λπ.).

Πιο συγκεκριμένα, σε κάθε δράση διάχυσης και δημοσιότητας που υλοποιείται στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου και ιδίως με τη μορφή:

  •        Επικοινωνίας ή/και δημοσίευσης σε επιστημονικά ή μη περιοδικά (είτε γίνεται από μεμονωμένα μέλη της    Ερευνητικής Ομάδας ή το σύνολό της),
  •        Προβολής σε ιστοσελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
  •        Εκτύπωσης εντύπων (π.χ. flyers),
  •        Συμμετοχών σε συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες κ.ά.,
  •        Παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού,

θα πρέπει να δηλώνεται ότι το ερευνητικό έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με σαφή αναφορά στο συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης και προβολή του λογότυπου και της ιστοσελίδας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (ανάλογα με το είδος της δράσης), όπως ενδεικτικά παρατίθεται κατωτέρω.

Σημειώνεται ότι, όσον αφορά στις υποχρεώσεις δημοσιότητας στις δημοσιεύσεις σε επιστημονικά και λοιπά περιοδικά, αυτές είναι ανεξάρτητες από την ημερομηνία ολοκλήρωσης  του ερευνητικού έργου και εξαρτώνται μόνο από το εάν η έρευνα που δημοσιεύεται έχει εκπονηθεί στο πλαίσιο ερευνητικού έργου που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Ο/Η Ε.Υ. είναι υπεύθυνος/η για την τήρηση αυτής της υποχρέωσης, η οποία επισημαίνεται ότι είναι ελάχιστη προϋπόθεση για την επιλεξιμότητα των συγκεκριμένων δαπανών ή όσων συνδέονται με αυτές.

Ενδεικτικό κείμενο που πρέπει να συνοδεύει κάθε δράση διάχυσης/δημοσιότητας σχετική με το χρηματοδοτούμενο έργο, ως ελάχιστη προϋπόθεση για την επιλεξιμότητα των αντίστοιχων δαπανών του προϋπολογισμού, στα ελληνικά (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. [ΕΛ]) και στα αγγλικά (H.F.R.I. [EN]), μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω σχετικούς συνδέσμους:

ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ [ΕΛ]

H.F.R.I. [EN]

Όσον αφορά στο οπτικοακουστικό υλικό, οι τίτλοι αρχής και τέλους οφείλουν να περιλαμβάνουν ρητή και ευανάγνωστη αναφορά στη χρηματοδότηση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με τη χρήση της κατάλληλης φράσης στα ελληνικά ή/και στα αγγλικά.

Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. θα (ή δύναται να) χρησιμοποιεί μη εμπιστευτικές πληροφορίες που σχετίζονται με το έργο (π.χ. τον τίτλο και τη σύνοψη του έργου, την ημερομηνία έναρξης και ολοκλήρωσης του έργου, τη συνολική επιλέξιμη δαπάνη), καθώς και προσωπικά στοιχεία του/της Ε.Υ. και στοιχεία του Φορέα Υλοποίησης (Ε.Κ.Π.Α.) για λόγους διαφάνειας, δημοσιότητας και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου και της δράσης, σύμφωνα με το σχετικό Οδηγό Διαχείρισης – Υλοποίησης (Ο.Δ.Υ.).

Η μη εφαρμογή των υποχρεώσεων δημοσιότητας μπορεί να επιφέρει κατ’ αποκοπή διόρθωση επί του συνόλου των δαπανών του έργου.

Ιστοσελίδα ΓΓΕΚ
Ιστοσελίδα ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
Λογότυπα ΓΓΕΚ
Λογότυπα ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.