Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

α) Εξέταση της με αριθ. πρωτ. 115087/2022 ένστασης του Κ.* Σ.* για το 1ο επιστημονικό πεδίο: «Αστικό Δίκαιο» και β) οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων για το ως άνω επιστημονικό πεδίο για τις ανάγκες της Νομικής Σχολής

Ανακοίνωση
Τα μέλη του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου αποφασίζουν:

α) την αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων και την απόρριψη της υπ’ αριθμ. πρωτ. 115087/2022 ένστασης του Κ.* Σ.*,

β) την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων και των πινάκων κατάταξης στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 33036/2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΑΤ946ΨΖ2Ν-Φ59) για το ακόλουθο επιστημονικό πεδίο, μετά την εξέταση της ως άνω ένστασης, ως ακολούθως:

1o Επιστημονικό πεδίο: «AΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» (Μαθήματα: 1. Σύγχρονες μορφές πιστωτικών συναλλαγών και τρόποι ασφάλισης των πιστώσεων, 2. Σεμινάριο Αστικού Δικαίου)

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Σύνολο Μορίων (120)
1. 094415/2022 / 79,27

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Σύνολο Μορίων (120)
1. 092114/2022 / 77,20
2. 093488/2022 / 72,64
3. 093858/2022 / 70,32
4. 093422/2022 / 69,36
5. 093874/2022 / 60,53

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ
Σειρά. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο
-

γ) Εγκρίνουν τους οριστικούς πίνακες κατάταξης των επιλεγέντων, επιλαχόντων και τους πίνακες των αποκλεισθέντων ως ανωτέρω και δ) αποφασίζουν τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου με τον παραπάνω επιλεγέντα για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, εφόσον επαρκεί το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα για τη διδασκαλία των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου.