Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Αμοιβές Ελεύθερων Επαγγελματιών (Παρ.9, Αρ.39, Ν.4387/2016)

Προσδιορισμός Αμοιβής Δικαιούχων που απασχολούνται με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου και εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν. 4387/2016

Η παρούσα εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα υπολογισμού της μηνιαίας αμοιβής των απασχολούμενων δυνάμει σύμβασης μίσθωσης έργου που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν. 4387/2016.

Για τον ακριβή υπολογισμό της αμοιβής κάθε απασχολούμενου απαιτείται η δήλωση του πακέτου ασφαλιστικής κάλυψης, η υπαγωγή ή όχι σε Φ.Π.Α. και το κόστος προγράμματος ή η καθαρή αξία του τιμολογίου.
Μετά τη συμπλήρωση των παραπάνω πεδίων επιλέγετε «Υπολογισμός*» και θα πρέπει να συμπληρωθούν στο έντυπο της σύμβασης τα αποτελέσματα των πεδίων: «Καθαρή Αξία Τιμολογίου (Μικτή Αμοιβή)», «Εισφορές Εργοδότη», «Φ.Π.Α.» και «Κόστος Προγράμματος».

Συνολική Αξία Τιμολογίου
0
Φ.Π.Α.
0
Καθαρή Αξία Τιμολογίου (Μικτή Αμοιβή)
0
Εισφορές Εργοδότη
0
Κόστος Προγράμματος
0
Παρακράτηση Φόρου 20%
0
Εισφορές Ασφαλισμένου
0
Πληρωτέο Ποσό (Περιέχει Φ.Π.Α.)
0


(*) Ο χρήστης της ανωτέρω εφαρμογής θα πρέπει να γνωρίζει πως ο Ε.Λ.Κ.Ε./Ε.Κ.Π.Α. καταβάλλει εύλογες προσπάθειες, ώστε να παρέχει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τον προσδιορισμό της αμοιβής. Λαμβάνοντας όμως υπόψη τη μεταβαλλόμενη φύση των νόμων, κανόνων και ρυθμίσεων, καθώς και τους ενυπάρχοντες κινδύνους των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις, παραλείψεις ή ανακρίβειες στις πληροφορίες που παρέχονται από την σχετική εφαρμογή. Η εκτίμηση της ακρίβειας και της επάρκειας των πληροφοριών που παρέχει η σχετική εφαρμογή αποτελεί ευθύνη του χρήστη.