Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Προκήρυξη Απασχόλησης υπ. αριθμό: 30613/2024

Τίτλος
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 17396 και τίτλο «Έλεγχος Σεξουαλικώς Μεταδιδομένων Νοσημάτων - ΣΜΝ με μοριακές τεχνικές»
Περιγραφή
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ενός (1) συνεργάτη για την Ειδικότητα:  Συνεργάτης ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) Διοικητικής Υποστήριξης & Υποστήριξης των διαδικασιών του Εργαστηρίου στο έργο με Κ.Ε. 17396 και τίτλο «Έλεγχος Σεξουαλικώς Μεταδιδομένων Νοσημάτων - ΣΜΝ με μοριακές τεχνικές» και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Α. Στρατηγό

 

Η σύμβαση που θα συναφθεί θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες, και δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει συνολικά τους εξήντα (60) μήνες συμπεριλαμβανομένης της αρχικής διάρκειας της σύμβασης.

 

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης ορίζεται η 14η Ιουλίου 2024.