Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Προκήρυξη Απασχόλησης υπ. αριθμό: 26774/2024

Τίτλος
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με 17238 και τίτλο «Genomics and Personalized Medicine for all though Artificial Intelligence in Haematological Diseases»
Περιγραφή
                                            Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, με δύο (2)  εξωτερικούς συνεργάτες για την Ειδικότητα : Εξωτερικός Συνεργάτης ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) – Χειριστής Ιατρικών Μηχανημάτων Απεικόνισης στο έργο με Κ.Ε. 17238 και τίτλο «Genomics and Personalized Medicine for all though Artificial Intelligence in Haematological Diseases» και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Κουτουλίδη Βασίλειο Βενσάν Κωνσταντίνο.

 

Οι συμβάσεις που θα συναφθούν θα έχουν διάρκεια από την ανάρτησή τους έως 31/12/2024 και δύνανται να ανανεωθούν ή παραταθούν χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ, χωρίς διενέργεια πρόσκλησης, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου ή της ενδεχόμενης παράτασης του έργου

 

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης ορίζεται η 20η Ιουνίου 2024