Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Προκήρυξη Απασχόλησης υπ. αριθμό: 26734/2024

Τίτλος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 15268 και τίτλο «ΠΜΣ "Στρατηγικές διαχείρισης περιβάλλοντος, καταστροφών και κρίσεων"»
Περιγραφή

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου με ένα (1) άτομο, για την ειδικότητα: 1. Συνεργάτης ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) - Επιστημών της θάλασσας,
στο έργο με Κ.Ε. 15268 και τίτλο «ΠΜΣ "Στρατηγικές διαχείρισης περιβάλλοντος, καταστροφών και κρίσεων"», για την κάλυψη των αναγκών του ως άνω έργου.
Η σύμβαση που θα συναφθεί θα έχει διάρκεια έξι (6) μηνών και αυτή δύναται να  ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ, χωρίς διενέργεια πρόσκλησης, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει συνολικά τους εξήντα μήνες (60) μήνες συμπεριλαμβανομένης της αρχικής διάρκειας της σύμβασης.

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης ορίζεται η 20η Ιουνίου 2024.