Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Προκήρυξη Απασχόλησης υπ. αριθμό: 48541/2023

Τίτλος
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 20005 και τίτλο «Εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λειτουργικές ανάγκες του Τμήματος Μαθηματικών»
Περιγραφή
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη για την  Ειδικότητα: Συνεργάτης ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Οικονομολόγος στο έργο με Κ.Ε. 20005 και τίτλο «Εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λειτουργικές ανάγκες του Τμήματος Μαθηματικών» και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Σωτήριο Νοτάρη

 

Η σύμβαση που θα συναφθεί θα έχει διάρκεια δύο (2) μήνες, και δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ, χωρίς διενέργεια πρόσκλησης, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και για χρονικό μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

 

 

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης ορίζεται η 30η Νοεμβρίου 2023.