Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Προκήρυξη Απασχόλησης υπ. αριθμό: 12784/2023

Τίτλος
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Κ.Ε. 10596 και τίτλο «Δωρεές και οικονομικές ενισχύσεις για την ενίσχυση του έργου του Ορθοπεδικού Κέντρου Έρευνας και Εκπαίδευσης της Α΄ Πανεπιστημιακής Ορθοπεδικής Κλινικής (΄΄Αττικό Νοσοκομείο)»
Περιγραφή

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου με έναν (1) συνεργάτη στο Κ.Ε. 10596 και τίτλο «Δωρεές και οικονομικές ενισχύσεις για την ενίσχυση του έργου του Ορθοπεδικού Κέντρου Έρευνας και Εκπαίδευσης της Α΄ Πανεπιστημιακής Ορθοπεδικής Κλινικής (΄΄Αττικό Νοσοκομείο)» και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κο Παναγιώτη Ν. Σουκάκο.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης ορίζεται η 27η Μαρτίου 2023.

 

YΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Κατά του πίνακα κατάταξης υποψηφίων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα από την ανάρτηση της Απόφασης της Επιτροπής Ερευνών περί έγκρισης του πρακτικού αξιολόγησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο διαδικτυακό τόπο του ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ (http://www.elke.uoa.gr).