Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Προκήρυξη Απασχόλησης υπ. αριθμό: 11868/2023

Τίτλος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 16863 και τίτλο: «Υποστήριξη της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της»
Περιγραφή
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 681 ΑΚ επ. με τρεις (3) Εξωτερικούς Συνεργάτες, οι οποίοι θα απασχοληθούν στο έργο με Κ.Ε. 16863 και τίτλο «Υποστήριξη της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της», για την κάλυψη των αναγκών του ως άνω έργου.

Οι συμβάσεις που θα συναφθούν θα έχουν διάρκεια τρεις (3) μήνες και αυτές δύναται να ανανεωθούν ή παραταθούν χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ, χωρίς διενέργεια πρόσκλησης, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει συνολικά τους εξήντα μήνες (60) συμπεριλαμβανομένης της αρχικής διάρκειας της σύμβασης.

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης ορίζεται η 24η Μαρτίου 2023.

Ζ. YΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Κατά του πίνακα κατάταξης υποψηφίων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα από την ανάρτηση της Απόφασης του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ περί έγκρισης του πρακτικού αξιολόγησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο διαδικτυακό τόπο του ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ (http://www.elke.uoa.gr). Η ένσταση ασκείται ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και υποβάλλεται εμπροθέσμως μέχρι την ώρα 15:00 της πέμπτης ημερολογιακής ημέρας, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο protocol@elke.uoa.gr. Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά την παρέλευση της άνω προθεσμίας απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες, ανεξαρτήτως του λόγου που οδήγησε στην εκπρόθεσμη υποβολή.

Η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και όχι για την ουσιαστική εκτίμηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.