Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Προκήρυξη Απασχόλησης υπ. αριθμό: 26689/2022

Τίτλος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου με 1 άτομo, τo οποίo θα απασχοληθεί στο έργο με Κωδικό Πρότασης Τ2ΕΔΚ-00843 (MIS 5067525), Κ.Ε 16785 και τίτλο «Ανάπτυξη συμπληρώματος διατροφής βασισμένου στα τεύτλα και τη ρόκα για την βελτίωση της αθλητικής επίδοσης και την αντιμετώπιση των καρδιομεταβολικών παραγόντων κινδύνου του μεταβολικού συνδρόμου». το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ».
Περιγραφή
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου με 1 άτομo, τo οποίo θα απασχοληθεί στο έργο με Κωδικό Πρότασης Τ2ΕΔΚ-00843 (MIS 5067525), Κ.Ε 16785 και τίτλο «Ανάπτυξη συμπληρώματος διατροφής βασισμένου στα τεύτλα και τη ρόκα για την βελτίωση της αθλητικής επίδοσης και την αντιμετώπιση των καρδιομεταβολικών παραγόντων κινδύνου του μεταβολικού συνδρόμου», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ». Η σύμβαση που θα συναφθεί θα έχει διάρκεια 10 μήνες και αυτή δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ, χωρίς διενέργεια πρόσκλησης, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.