Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Προκήρυξη Απασχόλησης υπ. αριθμό: 21368/2022

Τίτλος
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 15341 και τίτλο «ΠΜΣ "Επιστήμη του Στρες και Προαγωγή της Υγείας"»
Περιγραφή
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, με έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη στο έργο με Κ.Ε. 15341 και τίτλο «ΠΜΣ "Επιστήμη του Στρες και Προαγωγή της Υγείας"» και Επιστημονική Υπεύθυνη την κα Χριστίνα Κανακά-Gantenbein.
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης ορίζεται η 3η Ιουνίου 2022.
YΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Κατά του πίνακα κατάταξης υποψηφίων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα από την ανάρτηση της Απόφασης της Επιτροπής Ερευνών περί έγκρισης του πρακτικού αξιολόγησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο διαδικτυακό τόπο του ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ (http://www.elke.uoa.gr).