Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Αριθμός Προκήρυξης
01235/2024
Τίτλος
Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού
Περιγραφή
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια λοιπού εξοπλισμού, για τις ανάγκες του Ογκολογικού Τμήματος της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, στο «Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Αλεξάνδρα», στο πλαίσιο του έργου με Κ.Ε. 16342 και τίτλο «Ανάπτυξη και κλινική αξιολόγηση καινοτόμων διαγνωστικών αναλύσεων υγρής βιοψίας σε αιματολογικές κακοήθειες», του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο πόσο των εβδομήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ευρώ (72.580,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι στο ποσό των ογδόντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών (89.999,20 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής ανά Τμήμα.
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι o ΕΛΚΕ.