Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Αριθμός Προκήρυξης
01609/2024
Τίτλος
Προμήθεια επίγειου δορυφορικού σταθμού
Περιγραφή
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ενός επίγειου δορυφορικού σταθμού, στο πλαίσιο του έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΕΚΠΑ με Κ.Ε. 19919 και τίτλο «Greek Cubesats in-orbit Validation Projects».

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο πόσο των ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000,00 €) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι στο ποσό των ενενήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (99.200,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από  την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μέσω του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ΕΟΔ) / European Space Agency (ESA).ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)