Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Αριθμός Προκήρυξης
01440/2024
Τίτλος
Προμήθεια επιστημονικών οργάνων
Περιγραφή
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια επιστημονικών οργάνων, στο πλαίσιο του έργου με Κ.Ε. 19958 και τίτλο «Ολιστική μοριακή προσέγγιση των μηχανισμών ανοσολογικής βλάβης σε ασθενείς με σοβαρή πνευμονία, με στόχο την ανάπτυξη εξατομικευμένων βιοδεικτών και καινοτόμων μοντέλων πρόγνωσης και πρόληψης επιπλοκών», του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο πόσο των τριάντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων εκατό ευρώ (35.100,00€) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι σαράντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ  (43.524,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής ανά Τμήμα.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης, στο πλαίσιο της Δράσης «Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.

 Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Έργο Νο 8 με τίτλο «Ολιστική μοριακή προσέγγιση των μηχανισμών ανοσολογικής βλάβης σε ασθενείς με σοβαρή πνευμονία, με στόχο την ανάπτυξη εξατομικευμένων βιοδεικτών και καινοτόμων μοντέλων πρόγνωσης και πρόληψης επιπλοκών», της με  αριθμό πρωτοκόλλου 44704/15-5-2023 εγκριτικής απόφασης χορήγησης ενισχύσεων, με ΑΔΑ Ψ7ΒΤ46ΜΤΛΡ-ΒΙΘ, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (κωδικός Πράξης ΤΑΑ TAEDR-0541976 και  κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5149305) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU (Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)) και  από εθνικούς πόρους (ΠΔΕ - κωδικός εναρίθμου 2022ΤΑ01900008).