Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Αριθμός Προκήρυξης
01389/2024
Τίτλος
Προμήθεια αντιδραστηρίων
Περιγραφή
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια αντιδραστηρίων για τις ανάγκες εκπόνησης μελέτης από την Α΄  Κλινική Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, στο πλαίσιο του έργου/προγράμματος του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας με Κ.Ε 20444 και τίτλο «Evaluation of mepolizumab effectiveness in patients with Chronic rhinosinusitis with nasal polyps and comorbid Severe Eosinophilic Asthma: an integrative multi-omics approach to assess biomarker signatures of responsive disease endotypes».
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο πόσο των εξήντα εννέα χιλιάδων είκοσι εννέα ευρώ και ογδόντα λεπτών (69.029,80 €) πλέον Φ.Π.Α. 6% και 24%, ήτοι στο ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα ευρώ και δεκαεννέα λεπτών (73.270,19 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδιωτικούς πόρους