Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Αριθμός Προκήρυξης
00859/2024
Τίτλος
Έσοδα Ειδικής Μονάδας Κλινικής και Μεταφραστικής Έρευνας στην Ενδοκρινολογία - ΚΕ 16844 για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων με Συνοδό Εξοπλισμό
Περιγραφή

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό, για τις ανάγκες της Μονάδας Κλινικής και Μεταφραστικής Έρευνας στην Ενδοκρινολογία, της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής του Ε.Κ.Π.Α στο Γ. Ν.  Παίδων «Η Αγία Σοφία», στο πλαίσιο του έργου/προγράμματος με τίτλο «Έσοδα Ειδικής Μονάδας Κλινικής και Μεταφραστικής Έρευνας στην Ενδοκρινολογία» και με Κ.Ε. 16844, του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α). Η προμήθεια των αντιδραστηρίων κρίνεται απαραίτητη για την εκτέλεση των ενδοκρινολογικών εξετάσεων στο Εργαστήριο.
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο πόσο των εκατόν σαράντα χιλιάδων ευρώ (140.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 6%, 24%, ήτοι στο συνολικό ποσό των εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ (149.588,000 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής.