Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Αριθμός Προκήρυξης
01434/2024
Τίτλος
Ενεργειακή αναβάθμιση, εξοικονόμηση ενέργειας και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ΕΚΠΑ
Περιγραφή

Το  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση, εξοικονόμηση ενέργειας και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ΕΚΠΑ» (45259900-6: Εργασίες αναβάθμισης εγκαταστάσεων), προϋπολογισμού 2.737.903,23  Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) όπως ισχύει και β) τους όρους της υπ. αριθμ. 01434/2024 Διακήρυξης.
Ο φορέας χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) με κωδικό Σ.Α. 2751  και ο ενάριθμος της πράξης είναι 2020ΣΕ27510107.

Ο τόπος εκτέλεσης του έργου είναι

  • Γρυπάρειο επί της Σοφοκλέους 1, στην Αθήνα
  • Κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας ΤΥΠΑ, στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου
  • Κτίριο στην οδό Ιπποκράτους 20, στην Αθήνα Ακαδημίας 18, Τ.Κ.: 106 71, Αθήνα.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με αξιολόγηση μελέτης

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 10 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.


Τα αρχεία της υπ΄ αριθμ. 01434/2024 διακήρυξης, έχουν αναρτηθεί στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα, με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 205171, (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr,  του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ).