Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Αριθμός Προκήρυξης
01280/2024
Τίτλος
Προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού
Περιγραφή
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΕΚΠΑ με Κ.Ε 16669 και τίτλο «Προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού για την ανάπτυξη των Kέντρων Αριστείας του ΕΚΠΑ».

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο πόσο των επτακοσίων δύο χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα δύο ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (702.852,65€) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι οκτακοσίων εβδομήντα ενός  χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα επτά ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (871.537,29 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής ανά Τμήμα.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τα περιουσιακά ταμειακά διαθέσιμα (αποθεματικό) του ΕΛΚΕ.