Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Αριθμός Προκήρυξης
02657/2023
Τίτλος
Προμήθεια επιστημονικών οργάνων
Περιγραφή
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια επιστημονικών οργάνων, στο πλαίσιο του έργου με Κ.Ε. 19317 και τίτλο «Elucidation of risk factors and health determinants associated with PROGRESSION of Monoclonal Gammopathies to Multiple Myeloma» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο πόσο των διακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων ενενήντα δύο  ευρώ (256.092,00€) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι τριακοσίων δέκα επτά χιλιάδων

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εννέα (9) μήνες από την υπογραφής της.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του προγράμματος HORIZON EUROPE (Αριθ. Σύμβασης 101097074 - ELMUMY).

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την κατηγορία δαπάνης 01.05 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, του  προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2023 και 2024, του έργου με Κ.Ε  19317  και τίτλο «Elucidation of risk factors and health determinants associated with PROGRESSION of Monoclonal Gammopathies to Multiple Myeloma».