Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Αριθμός Προκήρυξης
02423/2023
Τίτλος
Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων
Περιγραφή

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων (των άγονων τμημάτων του υπ’ αριθμ. 02477/2022 Διαγωνισμού άνω των ορίων με ΑΔΑΜ 22PROC011490834), για την κάλυψη των αναγκών του Α’ Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής, στο πλαίσιο του έργου με Κ.Ε 0723 και τίτλο «Έσοδα από Παθολογικό Ανατομείο» του ΕΚΠΑ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο πόσο 159.975,20 € πλέον ΦΠΑ 24 %. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδιωτικούς πόρους, ήτοι από έσοδα από την παροχή υπηρεσιών εργαστηριακών εξετάσεων από την Α΄ Εργαστηριακή Μονάδα Παθολογικής Ανατομικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής.