Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Αριθμός Προκήρυξης
02256/2023
Τίτλος
Προμήθεια Αντιδραστηρίων
Περιγραφή

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια αντιδραστηρίων, για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας, στο πλαίσιο του έργου/προγράμματος με τίτλο «Μοριακή Διάγνωση SARS-CoV-2 (COVID-19)», με Κ.Ε. 17188,  του Εθνικού και καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο πόσο των διακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα δύο ευρώ (218.952,00€) πλέον ΦΠΑ 6%, ήτοι διακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων ογδόντα εννέα ευρώ δώδεκα λεπτών (232.089,12 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής .

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι έσοδα από την παροχή υπηρεσιών εξετάσεων, από το Εργαστήριο Μικροβιολογίας, προς τρίτα φυσικά πρόσωπα ή φορείς του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την κατηγορία δαπάνης 02.02 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (ΧΗΜΙΚΑ/ΙΑΤΡΙΚΑ) του  προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2023 και 2024, του έργου με Κ.Ε  17188  και τίτλο «Μοριακή Διάγνωση SARS-CoV-2 (COVID-19)»