Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Αριθμός Προκήρυξης
00247/2023
Τίτλος
Ανάπτυξη και κλινική αξιολόγηση καινοτόμων διαγνωστικών αναλύσεων υγρής βιοψίας σε αιματολογικές κακοήθειες - ΚΕ 16342 για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων Εργαστηρίου
Περιγραφή

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι o Ε.Λ.Κ.Ε/ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια αντιδραστηρίων εργαστηρίου, για τις ανάγκες του Ογκολογικού Τμήματος της Θεραπευτικής Κλινικής του «Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών Αλεξάνδρα», της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α, στο πλαίσιο του έργου/προγράμματος με Κ.Ε. 16342, και τίτλο «Ανάπτυξη και κλινική αξιολόγηση καινοτόμων διαγνωστικών αναλύσεων υγρής βιοψίας σε αιματολογικές κακοήθειες». Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο πόσο των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) πλέον ΦΠΑ (6%) και εξήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (63.600,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε δύο (2) είδη [σύνολο δύο (2) είδη].
Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή για το σύνολο των ειδών της διακήρυξης και για τις απαιτούμενες ποσότητες των ειδών και συσκευασίες όπως ορίζονται στη παρούσα. Οι οικονομικές προσφορές δεν πρέπει να υπερβαίνουν τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό ανά είδος.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής ανά είδος.