Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Αριθμός Προκήρυξης
00355/2023
Τίτλος
Προμήθεια επιστημονικών οργάνων και λοιπού εξοπλισμού
Περιγραφή
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια επιστημονικών οργάνων και λοιπού εξοπλισμού, στο πλαίσιο του έργου/προγράμματος με Κ.Ε. 19359 και τίτλο «Decoding mitochondrial selective autophagy in synaptic homeostasis during ageing»,  του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων  ευρώ (365.200,00 €) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ (452.848,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του προγράμματος HORIZON EUROPE - ERC (Αριθ. Σύμβασης 101077374 - SynaptoMitophagy).