Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Αριθμός Προκήρυξης
01797/2022
Τίτλος
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Περιγραφή

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ΝΟΣΗΛΙΑ . Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την κατηγορία δαπάνης 02.09 - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022  του έργου/προγράμματος με Κ.Ε  0372  και τίτλο Ακίνητη Προσθετική .

 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

βάσει  τιμής