Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Αριθμός Προκήρυξης
01789/2022
Τίτλος
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
Περιγραφή

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΤΡΙΤΟΙ . Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την κατηγορία δαπάνης 02.03 - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022  του έργου/προγράμματος με Κ.Ε  17237  και τίτλο Χαρακτηρισμός ενός νέου μηχανισμού υποκυτταρικής μεμβρανικής διακίνησης μη-πολικών βασικών πρωτεϊνών-Project Title: Dissecting a novel subcellular trafficking route for non-polar house-keeping membrane cargoes .

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

βάσει  τιμής