Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Αριθμός Προκήρυξης
01742/2022
Τίτλος
Υπηρεσίες επισκευής & συντήρησης κτηρίων, ήτοι τεχνική υποστήριξη των συστημάτων HPAC στα κτήρια ΤΥΠΑ - ΕΛΚΕ και ΧΡ. ΛΑΔΑ 6 (ΜΟΔΥ)
Περιγραφή
Παροχή υπηρεσιών επισκευής & συντήρησης κτηρίων, ήτοι τεχνική υποστήριξη των συστημάτων HPAC στα κτήρια ΤΥΠΑ - ΕΛΚΕ και ΧΡ. ΛΑΔΑ 6 (ΜΟΔΥ).

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Κ.Ε. 16863

Χρηματοδότης: Ειδικός Λογαριασμός