Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Έγκριση απασχόλησης συνεργατών στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 26774/2024 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΞΕΤ46ΨΖ2Ν-ΑΤΓ) ΚΕ 17238 (ΑΠ 091231/2024)

Ανακοίνωση
Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Αποφασίζει

α) Την αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για την επιλογή δύο (2) εξωτερικών συνεργατών, ειδικότητας: ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) – Χειριστής Ιατρικών Μηχανημάτων Απεικόνισης, στο πλαίσιο του έργου με Κ.Ε. 17238 και τίτλο: «Γονιδιωματική και εξατομικευμένη ιατρική για όλους μέσω τεχνητής νοημοσύνης στις αιματολογικές νόσους (Genomics and Personalized Medicine for all though Artificial Intelligence in Haematological Disease)», του οποίου Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει οριστεί ο κ. Κουτουλίδης Βασίλειος Βενσάν Κωνσταντίνος, στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 26774/2024 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες: α) Πίνακας επιλεγέντων (με σειρά κατάταξης), β) Πίνακας επιλαχόντων (με σειρά κατάταξης) και γ) Πίνακας αποκλειομένων.

Ειδικότητα: ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) – Χειριστής Ιατρικών Μηχανημάτων Απεικόνισης (2 άτομα)

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Σύνολο Μορίων (100)
1. 081784/ 19/6/2024 / 100
2. 081958/ 19/6/2024 / 100

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Σύνολο Μορίων (…)
-

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ
Σειρά. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Αιτιολογία
-


β) Εγκρίνει τους άνω πίνακες επιλεγέντων, επιλαχόντων και αποκλεισθέντων και γ) αποφασίζει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, με τους επιλεγέντες υποψήφιους στην άνω ειδικότητα, διάρκειας έως τη λήξη του έργου, ήτοι 31/12/2024 και σε ενδεχόμενη παράταση του έργου, δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ, χωρίς διενέργεια πρόσκλησης, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο μέχρι την ημερομηνία λήξης της παράτασης του έργου. (Η ημερομηνία λήξης του έργου μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών σε περίπτωση επέκτασης του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου του έργου).

Σημειώνεται ότι κατά του πίνακα κατάταξης υποψηφίων, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο protocol@elke.uoa.gr, μέχρι την ώρα 15:00 της πέμπτης ημερολογιακής ημέρας, από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών περί έγκρισης του πρακτικού αξιολόγησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο διαδικτυακό τόπο του ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ (<http://www.elke.uoa.gr>). Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της άνω προθεσμίας οι πίνακες επιλεγέντων, επιλαχόντων και αποκλεισθέντων καθίστανται οριστικοί, χωρίς να απαιτείται άλλη απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.