Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Έγκριση απασχόλησης συνεργατών στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 25265/2024 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΡΙΚ746ΨΖ2Ν-ΒΨΘ) ΚΕ 20904 (ΑΠ 091628/2024)

Ανακοίνωση
Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Αποφασίζει

α) Την αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη, ειδικότητας: Συνεργάτης ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) - Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης, στο πλαίσιο του έργου με Κ.Ε. 20904 και τίτλο: «Λειτουργικές, εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες Κοσμητείας Σχολής Ο.Π.Ε», του οποίου Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει οριστεί ο κ. Νικόλαος Ηρειώτης, στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 25265/2024 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες: α) Πίνακας επιλεγέντων (με σειρά κατάταξης), β) Πίνακας επιλαχόντων (με σειρά κατάταξης) και γ) Πίνακας αποκλειομένων.

Ειδικότητα: Συνεργάτης ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) - Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Σύνολο Μορίων (50)
1. 075386/2024 5/6/2024 / 49

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Σύνολο Μορίων (50)
1. 077310/ 10/6/2024 / 35
2. 076361/ 7/6/2024 4/6/2024 / 32
3. 075458/ 5/6/2024 / 31
4. 077351/ 10/6/2024 / 31
5. 077828/ 11/6/2024 / 31
6. 075739/ 6/6/2024 / 30
7. 074838/ 4/6/2024 / 29
8. 076468/ 7/6/2024 / 14

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ
Σειρά. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Αιτιολογία
1. 077315/ 10/6/2024 / Δεν αποδεικνύεται σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης ότι πληρούνται τα απαραίτητα τυπικά προσόντα α. «Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο Β2)» και β. «Γνώση χειρισμού Η/Υ»β) Εγκρίνει τους άνω πίνακες επιλεγέντων, επιλαχόντων και αποκλεισθέντων και γ) αποφασίζει τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, με τον/ην επιλεγέντα/είσα υποψήφιο/α στην άνω ειδικότητα, διάρκειας από την ανάρτηση της σύμβασης έως την ημερομηνία λήξης του έργου, ήτοι 31/03/2025 και αυτή δεν δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί.

Σημειώνεται ότι κατά του πίνακα κατάταξης υποψηφίων, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο protocol@elke.uoa.gr, μέχρι την ώρα 15:00 της πέμπτης ημερολογιακής ημέρας, από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών περί έγκρισης του πρακτικού αξιολόγησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο διαδικτυακό τόπο του ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ (<http://www.elke.uoa.gr>). Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της άνω προθεσμίας οι πίνακες επιλεγέντων, επιλαχόντων και αποκλεισθέντων καθίστανται οριστικοί, χωρίς να απαιτείται άλλη απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.