Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Έγκριση απασχόλησης συνεργατών στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 20397/2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ρ1ΣΛ46ΨΖ2Ν-ΚΣΕ), για τον Κ.Ε. 15456

Ανακοίνωση
Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών λαμβάνοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»

2) Την υπ’ αριθ. 20397/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ρ1ΣΛ46ΨΖ2Ν-ΚΣΕ), για απασχόληση προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την ειδικότητα: Συνεργάτης ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Γραμματειακής υποστήριξη ΠΜΣ (1 άτομο), με διάρκεια ισχύος δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ, χωρίς διενέργεια πρόσκλησης, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει συνολικά τους εξήντα (60) μήνες συμπεριλαμβανομένης της αρχικής διάρκειας της σύμβασης

3) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 090788/2024 Πρακτικό Επιλογής και Αξιολόγησης της Επιτροπής που ορίστηκε με την από 19/1/2024 απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ (ΑΔΑ: ΨΘΓΡ46ΨΖ2Ν-ΟΑΣ).

Αποφασίζει

α) Την αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για την επιλογή ενός (1) συνεργάτη, για την ειδικότητα: Συνεργάτης ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Γραμματειακής υποστήριξη ΠΜΣ (1 άτομο), στο πλαίσιο του έργου με Κ.Ε. 15456 και τίτλο «ΠΜΣ στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο», του οποίου Επιστημονική Υπεύθυνη έχει οριστεί η κα Μαρία Γαβουνέλη, στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 20397/2024 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες: α) Πίνακας επιλεγέντων (με σειρά κατάταξης), β) Πίνακας επιλαχόντων (με σειρά κατάταξης) και γ) Πίνακας αποκλεισθέντων για την ειδικότητα:

Ειδικότητα: Συνεργάτης ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Γραμματειακής υποστήριξη ΠΜΣ (1 άτομο)

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Σύνολο Μορίων (75)
1. 059837/2024/ 75

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Σύνολο Μορίων (75)

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ
Σειρά. Αριθμός Πρωτοκόλλου
057661/2024/ Δεν πληροί το απαραίτητο τυπικό προσόν: Εμπειρία τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) μηνών σε αντίστοιχη θέση, με αντικείμενο συναφές με αυτό της προς πλήρωση θέσης σε ερευνητικά ή εκπαιδευτικά έργα ή προγράμματα που διαχειρίζονται ΕΛΚΕ των ΑΕΙ
058475/2024/ Δεν πληροί το απαραίτητο τυπικό προσόν: Εμπειρία τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) μηνών σε αντίστοιχη θέση, με αντικείμενο συναφές με αυτό της προς πλήρωση θέσης σε ερευνητικά ή εκπαιδευτικά έργα ή προγράμματα που διαχειρίζονται ΕΛΚΕ των ΑΕΙ
060393/2024/ Δεν πληροί τα απαραίτητα τυπικά προσόντα: Γνώση χειρισμού Η/Υ & Εμπειρία τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) μηνών σε αντίστοιχη θέση, με αντικείμενο συναφές με αυτό της προς πλήρωση θέσης σε ερευνητικά ή εκπαιδευτικά έργα ή προγράμματα που διαχειρίζονται ΕΛΚΕ των ΑΕΙ

β) Εγκρίνει τους άνω πίνακες επιλεγέντων, επιλαχόντων και αποκλεισθέντων και γ) αποφασίζει τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, με την παραπάνω επιλεγείσα υποψηφιότητα, για την ειδικότητα: Συνεργάτης ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Γραμματειακής υποστήριξη ΠΜΣ (1 άτομο), με διάρκεια ισχύος δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ, χωρίς διενέργεια πρόσκλησης, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει συνολικά τους εξήντα (60) μήνες συμπεριλαμβανομένης της αρχικής διάρκειας της σύμβασης

Σημειώνεται ότι κατά του πίνακα κατάταξης υποψηφίων, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο protocol@elke.uoa.gr, μέχρι την ώρα 15:00 της πέμπτης ημερολογιακής ημέρας, από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών περί έγκρισης του πρακτικού αξιολόγησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο διαδικτυακό τόπο του ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ (<http://www.elke.uoa.gr>). Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της άνω προθεσμίας οι πίνακες επιλεγέντων, επιλαχόντων και αποκλεισθέντων καθίστανται οριστικοί, χωρίς να απαιτείται άλλη απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.