Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Ενημέρωση σχετικά με την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Έργου SUB4:«Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180664 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Ανακοίνωση
Αναφορικά με την πρόσκληση με τίτλο SUB4: «Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας» - «Trust your Stars», του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με χρηματοδότη το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, επισυνάπτεται η απόφαση της Επιτροπής Ερευνών αναφορικά με την υποβολή προτάσεων.