Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ/ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Ανακοίνωση

Αρ. Πρωτ.: 26990/12.06.2024 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ/ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 231 του ν. 4957/2022 (Α’ 141) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»,
  2. Την υπ’ αριθμ. 1591/31.07.2023 Πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών «Εκλογή Πρύτανη και ορισμός τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 786),
  3. Την υπ’ αριθμ. 15/10.10.2023 Πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα «Καθορισμός της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη, του τομέα ευθύνης και των επιμέρους αρμοδιοτήτων των Αντιπρυτάνεων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» (Β΄ 5931), με την οποία ο Αναπληρωτής Καθηγητής Χρήστος Καραγιάννης ορίζεται ως Αντιπρύτανης Έρευνας Καινοτομίας και Διά Βίου Μάθησης και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών,
  4. Την υπ’αρ.130/7.6.2024 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης με θέμα «Συγκρότηση της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 572),

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη της/του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τα τακτικά μέλη να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση του Αντιπροέδρου της.

Β. Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Τα ενδιαφερόμενα μέλη παρακαλούνται να αποστείλουν:

α. αίτηση, ψηφιακά υπογεγραμμένη,

β. σύντομο βιογραφικό σημείωμα,

στην ηλεκτρονική διεύθυνση protocol@elke.uoa.gr με κοινοποίηση στο vrec-rd@uoa.gr έως την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.