Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Έγκριση απασχόλησης συνεργατών στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 23823/2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6Λ1646ΨΖ2Ν-9ΕΞ), για τον Κ.Ε. 16863 – Ειδικότητα 2.

Ανακοίνωση
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ λαμβάνοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»

2) Την υπ’ αριθ. 23823/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6Λ1646ΨΖ2Ν-9ΕΞ), για απασχόληση προσωπικού με σύμβαση ανάθεσης έργου, για την ειδικότητα 2. : Συνεργάτης ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) για την υποστήριξη του Τμήματος Μισθοδοσίας της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. (1 άτομο), με διάρκεια ισχύος έξι (6) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ, χωρίς διενέργεια πρόσκλησης, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει συνολικά τους εξήντα (60) μήνες συμπεριλαμβανομένης της αρχικής διάρκειας της σύμβασης

3) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 074979/2024 Πρακτικό Επιλογής και Αξιολόγησης της Επιτροπής που ορίστηκε με την από 10/04/2024 απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ (ΑΔΑ: Ψ8ΩΠ46ΨΖ2Ν-Ω78).

Αποφασίζει

α) Την αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για την επιλογή ενός (1) συνεργάτη, για την ειδικότητα 2. : Συνεργάτης ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) για την υποστήριξη του Τμήματος Μισθοδοσίας της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. στο πλαίσιο του έργου με Κ.E. 16863 και τίτλο «Υποστήριξη της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της», του οποίου Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει οριστεί ο κος Χρήστος Καραγιάννης στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 23823/2024 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες: α) Πίνακας επιλεγέντων (με σειρά κατάταξης), β) Πίνακας επιλαχόντων (με σειρά κατάταξης) και γ) Πίνακας αποκλεισθέντων για την ειδικότητα:

Ειδικότητα 2.: Συνεργάτης ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) για την υποστήριξη του Τμήματος Μισθοδοσίας της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. (1 άτομο)

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Σύνολο Μορίων (120)
1. 072135/2024/ 118

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Σύνολο Μορίων (120)

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ
Σειρά. Αριθμός Πρωτοκόλλου

β) Εγκρίνει τους άνω πίνακες επιλεγέντων, επιλαχόντων και αποκλεισθέντων και γ) αποφασίζει τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, με την παραπάνω επιλεγείσα υποψηφιότητα, για την ειδικότητα 2. : Συνεργάτης ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) για την υποστήριξη του Τμήματος Μισθοδοσίας της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. (1 άτομο), με διάρκεια ισχύος έξι (6) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ, χωρίς διενέργεια πρόσκλησης, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει συνολικά τους εξήντα (60) μήνες συμπεριλαμβανομένης της αρχικής διάρκειας της σύμβασης

Σημειώνεται ότι κατά του πίνακα κατάταξης υποψηφίων, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο protocol@elke.uoa.gr, μέχρι την ώρα 15.00 της πέμπτης ημερολογιακής ημέρας, από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης της Απόφασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου περί έγκρισης του πρακτικού αξιολόγησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο διαδικτυακό τόπο του ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ (<http://www.elke.uoa.gr>). Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της άνω προθεσμίας οι πίνακες επιλεγέντων, επιλαχόντων και αποκλεισθέντων καθίστανται οριστικοί, χωρίς να απαιτείται άλλη απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ.