Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Έγκριση απασχόλησης συνεργατών στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 22632/2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΡΤΜΣ46ΨΖ2Ν-ΩΘ5), (Κ.Ε. 3173 (6326, 7323, 7335, 7470 & 10761) – ΑΠ 070149/2024)

Ανακοίνωση
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ λαμβάνοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»

2) Την υπ’ αριθ. 22632/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΡΤΜΣ46ΨΖ2Ν-ΩΘ5), για απασχόληση προσωπικού, ειδικότητας: Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) – Επιστημονικής Υποστήριξης, με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας ενός (1) μηνός και αυτή δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ, χωρίς διενέργεια πρόσκλησης, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει συνολικά τους εξήντα μήνες (60) μήνες συμπεριλαμβανομένης της αρχικής διάρκειας της σύμβασης.
3) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 070149/2024 Πρακτικό Επιλογής και Αξιολόγησης της Επιτροπής που ορίστηκε με την από 06.12.2023 απόφαση του Αρμοδίου Οργάνου του ΕΛΚΕ για το έργο με ΚΕ 3173, 6326, 7323, 7335, 7470 & 10761 (ΑΔΑ: 9ΠΟ746ΨΖ2Ν-Χ6Θ, 94ΥΘ46ΨΖ2Ν-34E, Ψ86Ν46ΨΖ2Ν-ΧΤΝ, ΨΔΚΠ46ΨΖ2Ν-9ΟΗ, ΨΑΑΝ46ΨΖ2Ν-ΖΡ5 & 98Ζ446ΨΖ2Ν-ΛΩΔ).).

Αποφασίζει

α) Την αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη, ειδικότητας: Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) – Επιστημονικής Υποστήριξης, στο πλαίσιο του έργου με Κ.Ε. 3173, 6326, 7323, 7335, 7470 & 10761 και τίτλους «3173- Προγράμματα συμπληρωματικής εκπαίδευσης στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Πανεπιστήμιου Αθηνών με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης», «6326- Προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: α) Ελληνισμός και Δύση και β) Οικονομία και Δίκαιο», «7323- Προγράμματα συμπληρωματικής εκπαίδευσης στο Κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης του Πανεπιστημίου Αθηνών με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης», «7335- Πρόγραμμα συμπληρωματικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης», «7470- Προγράμματα συμπληρωματικής εκπαίδευσης στο κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης του Πανεπιστημίου Αθηνών με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης», «10761- Προγράμματα συμπληρωματικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που αφορούν την επιμόρφωση δημοσίων υπαλλήλων: α) Σχεδιασμός, οργάνωση, υλοποίηση και διοίκηση προγραμμάτων και ενεργειών δημοσίων σχέσεων για τον δημόσιο τομέα, β) Ανάπτυξη ικανοτήτων αποδοτικότερης διοίκησης και εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού για τον δημόσιο τομέα», του οποίου Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει οριστεί ο κ. Παναγιώτης Πετράκης, στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 22632/2024 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες: α) Πίνακα επιλεγέντων (με σειρά κατάταξης), β) Πίνακα κατάταξης επιλαχόντων (αναπληρωματικών) και γ) Πίνακα αποκλειόμενων.

Ειδικότητα: Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) – Επιστημονικής
Υποστήριξης

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Σύνολο Μορίων (200)
1. 066028/ 22/5/2024 / 200

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Σύνολο Μορίων (…)
-

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ
Σειρά. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Αιτιολογία
1. 067884/ 27/5/2024 / Δεν αποδεικνύεται σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης ότι πληρούνται τα απαραίτητα τυπικά προσόντα α. «Πτυχίο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) συναφές με Εικαστικές και Εφαρμοσμένες Τέχνες ή ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας», β. «Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο Β2)» και γ. «Εργασιακή εμπειρία δύο (2) ετών σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης»
2. 068291/ 27/5/2024 / Δεν αποδεικνύεται σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης ότι πληροί το απαραίτητο τυπικό προσόν «Εργασιακή εμπειρία δύο (2) ετών σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης»


β) Εγκρίνει τους άνω πίνακες επιλεγέντων, επιλαχόντων και αποκλεισθέντων και γ) αποφασίζει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, με τον/ην επιλεγέντα/είσα υποψήφιο/α στην άνω ειδικότητα, διάρκειας ενός (1) μηνός και αυτή δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ, χωρίς διενέργεια πρόσκλησης, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει συνολικά τους εξήντα μήνες (60) μήνες συμπεριλαμβανομένης της αρχικής διάρκειας της σύμβασης.

Σημειώνεται ότι κατά του πίνακα κατάταξης υποψηφίων, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο protocol@elke.uoa.gr, μέχρι την ώρα 15.00 της πέμπτης ημερολογιακής ημέρας, από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης της Απόφασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου περί έγκρισης του πρακτικού αξιολόγησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο διαδικτυακό τόπο του ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ (<http://www.elke.uoa.gr>). Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της άνω προθεσμίας οι πίνακες επιλεγέντων, επιλαχόντων και αποκλεισθέντων καθίστανται οριστικοί, χωρίς να απαιτείται άλλη απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ.