Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Έγκριση απασχόλησης συνεργατών στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 43407/2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΖΑΒ46ΨΖ2Ν-Ε7Ψ), για τον Κ.Ε. 17279

Ανακοίνωση

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ λαμβάνοντας υπόψη:

 

1) Τις διατάξεις του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις».

 

2) Την υπ’ αριθ. 43407/2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΖΑΒ46ΨΖ2Ν-Ε7Ψ), για απασχόληση προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την ειδικότητα: ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Βιοϊατρικών Επιστημών/Ιατρικών Εργαστηρίων, με διάρκεια ισχύος ένας (1) μήνας, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

 

3) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 141504/2023 Πρακτικό Επιλογής και Αξιολόγησης της Επιτροπής που ορίστηκε με την από 24/03/2021 απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ (ΑΔΑ: 9ΚΘΜ46ΨΖ2Ν-Ζ4Μ).

 

Αποφασίζει

 

α) Την αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για την επιλογή ενός (1) συνεργάτη για την ειδικότητα: ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Βιοϊατρικών Επιστημών/Ιατρικών Εργαστηρίων, στο πλαίσιο του έργου με Κ.Ε. 17279 και τίτλο «Σχεδιασμός και ανάπτυξη συμπληρώματος διατροφής για την οστεοπόρωση μέσω μηχανισμών του εντερικού μικροβιώματος. Μελέτη της αποτελεσματικότητας και ανεκτικότητας στο καινοτόμο συμπλήρωμα διατροφής», του οποίου Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει οριστεί ο κύριος Ευστάθιος Χρονόπουλος, στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 43407/2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες: α) Πίνακας επιλεγέντων (με σειρά κατάταξης), β) Πίνακας επιλαχόντων (με σειρά κατάταξης) και γ) Πίνακας αποκλεισθέντων για την ειδικότητα:

 

Ειδικότητα: ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Βιοϊατρικών Επιστημών/Ιατρικών Εργαστηρίων

 

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)

Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Σύνολο Μορίων (33)

  1. 134491/2023 / 22

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)

Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Σύνολο Μορίων (33)

 

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ

Σειρά. Αριθμός Πρωτοκόλλου

 

β) Εγκρίνει τους άνω πίνακες επιλεγέντων, επιλαχόντων και αποκλεισθέντων και γ) αποφασίζει τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, με την παραπάνω επιλεγείσα υποψηφιότητα, για την ειδικότητα: ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Βιοϊατρικών Επιστημών/Ιατρικών Εργαστηρίων, με διάρκεια ισχύος ένας (1) μήνας, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

 

Σημειώνεται ότι κατά του πίνακα κατάταξης υποψηφίων, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο protocol@elke.uoa.gr, μέχρι την ώρα 15.00 της πέμπτης ημερολογιακής ημέρας, από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης της Απόφασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου περί έγκρισης του πρακτικού αξιολόγησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο διαδικτυακό τόπο του ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ (<http://www.elke.uoa.gr>). Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της άνω προθεσμίας οι πίνακες επιλεγέντων, επιλαχόντων και αποκλεισθέντων καθίστανται οριστικοί, χωρίς να απαιτείται άλλη απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ.