Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Έγκριση απασχόλησης συνεργατών στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 41586/2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΑΒΕ46ΨΖ2Ν-ΛΧΔ), για τον Κ.Ε. 19959. Ειδικότητα 2.

Ανακοίνωση
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ λαμβάνοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»

2) Την υπ’ αριθ. 41586/2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΑΒΕ46ΨΖ2Ν-ΛΧΔ), για απασχόληση προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την ειδικότητα 2. : Συνεργάτης ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Βιολόγος κάτοχος διδακτορικού (1 άτομο), με διάρκεια ισχύος έως 14/11/2025 (12 Α.Μ.), με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ, χωρίς διενέργεια πρόσκλησης, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου ή πιθανής παράτασης αυτού

3) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 142397/2023 Πρακτικό Επιλογής και Αξιολόγησης της Επιτροπής που ορίστηκε με την από 20/9/2023 απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ (ΑΔΑ: ΨΨΩΓ46ΨΖ2Ν-Ι3Τ).

Αποφασίζει

α) Την αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη, για την ειδικότητα 2. Συνεργάτης ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Βιολόγος κάτοχος διδακτορικού στο πλαίσιο του έργου με Κ.Ε. 19959 και τίτλο «Εθνικό δίκτυο έρευνας για την ανάδειξη της γενετικής βάσης των νευροεκφυλιστικών νόσων Alzheimer και Parkinson, την ανίχνευση αξιόπιστων βιοδεικτών και την ανάπτυξη καινοτόμων υπολογιστικών τεχνολογιών και θεραπευτικών στρατηγικών στη βάση της ιατρικής ακρίβειας», του οποίου Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει οριστεί ο κος Λεωνίδας Στεφανής στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 41586/2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες: α) Πίνακας επιλεγέντων (με σειρά κατάταξης), β) Πίνακας επιλαχόντων (με σειρά κατάταξης) και γ) Πίνακας αποκλεισθέντων για την ειδικότητα:

Ειδικότητα 2. : Συνεργάτης ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Βιολόγος κάτοχος διδακτορικού (1 άτομο)

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Σύνολο Μορίων (80)
1. 128890/2023/ 70

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Σύνολο Μορίων (80)

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ
Σειρά. Αριθμός Πρωτοκόλλου
1. 131710/2023/ Δεν πληροί το απαραίτητο τυπικό προσόν: Εμπειρία τουλάχιστον εικοσιτεσσάρων (24) μηνών σε αντίστοιχη θέση, με αντικείμενο συναφές με αυτό της προς πλήρωση θέσης

β) Εγκρίνει τους άνω πίνακες επιλεγέντων, επιλαχόντων και αποκλεισθέντων και γ) αποφασίζει τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, με την παραπάνω επιλεγείσα υποψηφιότητα, για την ειδικότητα 2. : Συνεργάτης ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Βιολόγος κάτοχος διδακτορικού (1 άτομο), με διάρκεια ισχύος έως 14/11/2025 (12 ΑΜ) με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ, χωρίς διενέργεια πρόσκλησης, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου ή πιθανής παράτασης αυτού.

Σημειώνεται ότι κατά του πίνακα κατάταξης υποψηφίων, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο protocol@elke.uoa.gr, μέχρι την ώρα 15.00 της πέμπτης ημερολογιακής ημέρας, από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης της Απόφασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου περί έγκρισης του πρακτικού αξιολόγησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο διαδικτυακό τόπο του ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ (<http://www.elke.uoa.gr>). Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της άνω προθεσμίας οι πίνακες επιλεγέντων, επιλαχόντων και αποκλεισθέντων καθίστανται οριστικοί, χωρίς να απαιτείται άλλη απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ.