Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Παροχή οδηγιών σχετικά με την απασχόληση διδακτικού προσωπικού σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών (Ξ.Π.Σ.)

Ανακοίνωση

Με την παρούσα ανακοίνωση θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη διαδικασία απασχόλησης διδακτικού προσωπικού σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών (Ξ.Π.Σ.) που έχουν τέλη φοίτησης ή χρηματοδοτούνται από άλλες πηγές.

 

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ο Διευθυντής του προγράμματος σπουδών (Π.Μ.Σ. ή Ξ.Π.Σ.), ως Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος, υποβάλει αίτημα έγκρισης απασχόλησης διδακτικού προσωπικού σύμφωνα με το έντυπο (Ε-ΔΠ-06-Ε43), το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας (https://www.elke.uoa.gr/content/entypa#14). Συστήνεται η υποβολή του αιτήματος να γίνεται μέσω της πλατφόρμας eforms, καθώς η διαδικασία υποβολής είναι ευκολότερη και ταχύτερη και τα αιτήματα που υποβάλλονται μέσω eforms διεκπεραιώνονται κατά προτεραιότητα και λαμβάνουν αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου. Υπενθυμίζεται ότι το αίτημα έγκρισης απασχόλησης διδακτικού προσωπικού πρέπει να υποβάλλεται προς τη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. πριν από την έναρξη του ακαδημαϊκού εξαμήνου ή έτους, και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης κάθε διδάσκοντος.

Τα αιτήματα απασχόλησης των Επιστημονικών Υπευθύνων για την έγκριση απασχόλησης διδακτικού προσωπικού συνοδεύονται απαραιτήτως από την/τις απόφαση/εις του αρμόδιου ανά περίπτωση συλλογικού οργάνου για την ανάθεση διδακτικού έργου και την έγκριση της σχετικής δαπάνης. Ειδικότερα, ανά κατηγορία προγράμματος απαιτείται η προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών/εγγράφων:

Ι. Για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) που οργανώνονται από ένα Τμήμα

  • Απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος περί κατανομής του διδακτικού έργου.
  • Απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. για την έγκριση της δαπάνης και τον καθορισμό των αμοιβών των διδασκόντων.

ΙΙ. Για τα διατμηματικά ή διιδρυματικά Π.Μ.Σ. που οργανώνονται από περισσότερα από ένα Τμήματα του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή στο πλαίσιο συνεργασίας του Πανεπιστημίου μας με Πανεπιστήμια της αλλοδαπής

  • Απόφαση της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών περί κατανομής του διδακτικού έργου.
  • Απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. για την έγκριση της δαπάνης και τον καθορισμό των αμοιβών των διδασκόντων (εάν υφίσταται Σ.Ε.).

ΙΙΙ. Για τα Ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών (Ξ.Π.Σ.)

  • Απόφαση της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών του Ξ.Π.Σ. περί κατανομής του διδακτικού έργου.

          Η απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου για την κατανομή του διδακτικού έργου περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα ακόλουθα στοιχεία:

α) το ονοματεπώνυμο του διδάσκοντος,

β) την ιδιότητα του διδάσκοντος (π.χ. μέλος Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., Ερευνητής, Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας, εντεταλμένος διδάσκων, Επισκέπτης Καθηγητής, Επισκέπτης Ερευνητής, Συνεργαζόμενος Καθηγητής, Ομότιμος Καθηγητής, αφυπηρετήσαν μέλος Δ.Ε.Π., Καθηγητής ή ερευνητής από ίδρυμα της αλλοδαπής, εξωτερικός συνεργάτης),

γ) το διδακτικό έργο που ανατίθεται ανά περίπτωση σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών (π.χ. διδασκαλία μαθήματος ή σεμιναρίου ή εργαστηρίου, διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων, κλινικό έργο για τη διδασκαλία φοιτητών και η διεξαγωγή κλινικών ασκήσεων, εποπτεία πρακτικής άσκησης φοιτητών),

δ) το σύνολο των διδακτικών ωρών ανά διδάσκοντα (εάν κατανέμεται διδακτικό έργο για περισσότερες από μία εκπαιδευτικές δραστηριότητες εντός του ίδιου ακαδημαϊκού εξαμήνου στην απόφαση θα πρέπει να γίνεται μνεία για τις διδακτικές ώρες για κάθε διδακτικό έργο που ανατίθεται στον διδάσκοντα). Εάν το διδακτικό έργο που ανατίθεται δεν αφορά σε εκπαιδευτική δραστηριότητα που αντιστοιχεί σε διδακτικές ώρες σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών (π.χ. εποπτεία πρακτικής άσκησης) δεν αποτυπώνονται ώρες στην απόφαση.

ε) το ακαδημαϊκό εξάμηνο που εντάσσεται το διδακτικό έργο που ανατίθεται,

στ) την ωριαία αποζημίωση κάθε διδάσκοντος,

ζ) τη συνολική αμοιβή κάθε διδάσκοντος.

          Ειδικώς, για τα Π.Μ.Σ. που οργανώνονται από ένα Τμήμα, καθώς και τα διατμηματικά και διιδρυματικά Π.Μ.Σ. που διαθέτουν Συντονιστική Επιτροπή, η ωριαία αποζημίωση και η συνολική αμοιβή των διδασκόντων καθορίζονται με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής, η οποία εγκρίνει και τη διενέργεια της σχετικής δαπάνης.

Εάν προβλέπεται η κατανομή διδακτικού έργου σε διδάσκοντες που έχουν παράλληλα την ιδιότητα του δημόσιου υπαλλήλου απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση πρόσφατου αντιγράφου μισθοδοσίας του διδάσκοντος από τον φορέα προέλευσής του, προκειμένου να καθίσταται δυνατός από την υπηρεσία μας ο έλεγχος του ανώτατου ορίου αποδοχών που ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία.

Το αίτημα περί έγκρισης απασχόλησης διδακτικού προσωπικού ολοκληρώνεται με την έκδοση της απόφασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., η οποία κοινοποιείται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Επιστημονικό Υπεύθυνο. Αμέσως μετά από την έκδοση της απόφασης είναι δυνατή η σύναψη των συμβάσεων με κάθε διδάσκοντα.

Υπενθυμίζεται ότι για την εξέταση οποιουδήποτε αιτήματος που προκαλείται δαπάνη, είναι αναγκαίο το ταμειακό υπόλοιπο του προγράμματος να επαρκεί για την κάλυψη των αιτούμενων αμοιβών των προς έγκριση απασχολουμένων. Εάν για οποιονδήποτε λόγο το ταμειακό υπόλοιπο του προγράμματος δεν επαρκεί, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος θα πρέπει να αιτηθεί τη χορήγηση ταμειακής διευκόλυνσης σύμφωνα με τον ν. 4957/2022 και τον ισχύοντα Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. με σχετική αιτιολόγηση (π.χ. αριθμός εγγεγραμμένων μεταπτυχιακών φοιτητών, ποσό διδάκτρων που αναμένεται προς είσπραξη στο τρέχον εξάμηνο) με τη χρήση του εντύπου Ε-ΔΠ-03-Ε10 «Αίτημα ταμειακής διευκόλυνσης» το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας https://www.elke.uoa.gr/content/entypa#8 και στα eforms.

 

Β. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Κατά τη λήψη της απόφασης των αρμόδιων οργάνων του προγράμματος σπουδών για την κατανομή του διδακτικού έργου και τον καθορισμό του ύψους της αποζημίωσης για την παροχή διδακτικού έργου είναι αναγκαίο να τηρούνται τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό αποδοχών για την παροχή διδακτικού έργου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΔΑ: 6ΥΔΕ46ΨΖ2Ν-Τ9Σ).

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ως άνω Κανονισμού, η ωριαία αποζημίωση κάθε διδάσκοντα δύναται να ανέλθει έως το ποσό των διακοσίων (200) ευρώ, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις με ειδική αιτιολόγηση του αρμόδιου οργάνου για την κατανομή του διδακτικού έργου δύναται να ανέλθει έως τα τριακόσια (300) ευρώ (π.χ. Καθηγητές από πανεπιστήμια της αλλοδαπής ή διδακτικό έργο με αυξημένες απαιτήσεις από μέρους του διδάσκοντος). Επιπλέον, ορίζεται ότι τα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και οι εντεταλμένοι διδάσκοντες δύνανται να αναλαμβάνουν διδακτικό έργο με πρόσθετη αμοιβή, πέραν των υποχρεώσεών τους, έως δέκα (10) ώρες εβδομαδιαίως συνολικά σε προγράμματα τυπικής εκπαίδευσης.

Κατόπιν των ανωτέρω τα αρμόδια συλλογικά όργανα κατά την ανάθεση του διδακτικού έργου και τον καθορισμό της αμοιβής των διδασκόντων παρακαλούνται να λαμβάνουν υπόψη τις ρυθμίσεις του Κανονισμού αποδοχών για την παροχή διδακτικού έργου του Ε.Κ.Π.Α. ώστε οι αποφάσεις τους να είναι σύμφωνες με αυτόν.

Η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για τον έλεγχο της νομιμότητας των αμοιβών υποχρεούται να ελέγχει την εφαρμογή του ως άνω Κανονισμού. Εάν διαπιστωθεί απόκλιση στο περιεχόμενο του αιτήματος ή των αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων από τις σχετικές ρυθμίσεις του Κανονισμού το αίτημα έγκρισης απασχόλησης διδακτικού προσωπικού δεν δύναται να προχωρήσει - κατά το μέρος που έρχεται σε σύγκρουση με τον Κανονισμό Αποδοχών - και ενημερώνεται ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος. 

 

Γ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Μετά από την έγκριση του αιτήματος απασχόλησης διδακτικού προσωπικού, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος οφείλει να μεριμνήσει για την άμεση κατάρτιση των συμβάσεων με κάθε διδάσκοντα του προγράμματος σπουδών. Η έγκαιρη υποβολή των αιτημάτων έγκρισης απασχόλησης και των συμβάσεων είναι αναγκαία για την εξασφάλιση της νομιμότητας των αμοιβών του προσωπικού. Υπενθυμίζεται ότι δεν είναι νόμιμη η απασχόληση οποιασδήποτε κατηγορίας προσωπικού πριν από την ανάρτηση της σύμβασης στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Εάν προκύψει απασχόληση προσωπικού πριν από την ανάρτηση της σύμβασής του στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», ο Επιστημονικός Υπεύθυνος ή οποιοσδήποτε συνέβαλε στην έναρξη της απασχόλησης ευθύνεται προσωπικά για τυχόν δεδουλευμένες αποδοχές έναντι του απασχολουμένου, και ο Ε.Λ.Κ.Ε. ουδεμία ευθύνη φέρει για την καταβολή της αμοιβής του.

Οι συμβάσεις του διδακτικού προσωπικού σε Π.Μ.Σ. ή Ξ.Π.Σ. συνοδεύονται απαραιτήτως με τα ακόλουθα δικαιολογητικά ανά κατηγορία διδασκόντων:

Ι. Μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και εντεταλμένοι διδάσκοντες του Ε.Κ.Π.Α.:

Υπεύθυνη Δήλωση, υπογεγραμμένη με προηγμένη ψηφιακή υπογραφή ή μέσω gov, στην οποία δηλώνεται ότι «1. Πληρώ τις προϋποθέσεις περί παροχής διδακτικού έργου με πρόσθετη αμοιβή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 2. Το διδακτικό έργο που μου έχει ανατεθεί με πρόσθετη αμοιβή στο πλαίσιο Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών (Ξ.Π.Σ.) του Ε.Κ.Π.Α για το χειμερινό/θερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 20…..-20….. δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) ώρες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθ. 2 του Κανονισμού Αποδοχών για την παροχή διδακτικού έργου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΔΑ: 6ΥΔΕ46ΨΖ2Ν-Τ9Σ)». Η Υπεύθυνη Δήλωση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. (https://www.elke.uoa.gr/content/entypa#4).

ΙΙ. Διδάσκοντες που έχουν τη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα:

Υπεύθυνη Δήλωση ή αντίγραφο της έγγραφης ενημέρωσης του φορέα προέλευσης για την ανάληψη διδακτικού έργου σε προγράμματα σπουδών τυπικής εκπαίδευσης του Ε.Κ.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4957/2022 (εάν το διδακτικό έργο διεξάγεται εκτός του ωραρίου εργασίας τους)

ή

Άδεια άσκησης πρόσθετου έργου σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 3528/2007 (εάν το διδακτικό έργο διεξάγεται εντός του ωραρίου εργασίας τους). Εάν δεν έχει εκδοθεί η σχετική άδεια κατά την κατάρτιση της σύμβασης, η άδεια δύναται να προσκομιστεί το αργότερο έως την υποβολή του πρώτου αιτήματος πληρωμής της αμοιβής του διδάσκοντος.

ΙΙΙ. Ομότιμοι Καθηγητές, αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. και εξωτερικοί συνεργάτες με την ιδιότητα του συνταξιούχου

Υπεύθυνη Δήλωση, υπογεγραμμένη με προηγμένη ψηφιακή υπογραφή ή μέσω gov, ότι έχουν ενημερώσει τον ασφαλιστικό οργανισμό στον οποίον υπάγονται για την ανάληψη του διδακτικού έργου επ’ αμοιβή ή αντίγραφο της έγγραφης ενημέρωσης που κατατέθηκε προς τον ασφαλιστικό οργανισμό.

Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι έργων/προγραμμάτων παρακαλούνται για την τήρηση της παρούσας και την ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου για το περιεχόμενό της.

 

 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
 
Καθηγητής Νικόλαος Βούλγαρης
Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης