Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Έγκριση απασχόλησης συνεργατών στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 06589/2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6Ν3Θ46ΨΖ2Ν-2Ξ9), (Κ.Ε. 17468 – ΑΠ 026939/2023)

Ανακοίνωση
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ
Αποφασίζει

α) Την αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για την επιλογή δύο (2) συνεργατών, ειδικότητας: 1 Συνεργάτης ΠΕ Γεωλόγος/Γεωγράφος/Ωκεανογράφος, Μεταπτυχιακός Φοιτητής, 2 Συνεργάτης ΠΕ Γεωλόγος ή Χημικός, Μεταπτυχιακός Φοιτητής, στο πλαίσιο του έργου με Κ.Ε. 17468 και τίτλο: «Υποθαλάσσιο ηφαιστειακό παρατηρητήριο Σαντορίνης (SANTORini's seafloor volcanic observatorY)», του οποίου Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει οριστεί η κα Νομικού Παρασκευή, στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 06589/2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες: α) Πίνακας επιλεγέντων (με σειρά κατάταξης), β) Πίνακας επιλαχόντων (με σειρά κατάταξης) και γ) Πίνακας αποκλειομένων ανά ειδικότητα.

Ειδικότητα: 1 Συνεργάτης ΠΕ Γεωλόγος/Γεωγράφος/Ωκεανογράφος, Μεταπτυχιακός Φοιτητής

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Σύνολο Μορίων (54)
1. 017896/ 20/2/2023 / 39

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Σύνολο Μορίων (…)
-

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ
Σειρά. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Αιτιολογία
-


Ειδικότητα: 2 Συνεργάτης ΠΕ Γεωλόγος ή Χημικός, Μεταπτυχιακός Φοιτητής

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Σύνολο Μορίων (54)
1. 017599/ 20/2/2023 / 39

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Σύνολο Μορίων (…)
-

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ
Σειρά. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Αιτιολογία
-


β) Εγκρίνει τους άνω πίνακες επιλεγέντων, επιλαχόντων και αποκλεισθέντων και γ) αποφασίζει τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4310/2014, όπως ισχύει, και τα άρθρα 243 και 246 παρ. 5 του ν. 4957/2022, μερικής απασχόλησης (2 ώρες/ημερησίως), με τον επιλεγέντα υποψήφιο ανά ειδικότητα, διάρκειας 11,5 μηνών και αυτές δύναται να ανανεωθούν ή παραταθούν χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ, χωρίς διενέργεια πρόσκλησης, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου. (Η ημερομηνία λήξης του έργου μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών σε περίπτωση επέκτασης του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου του έργου).

Σημειώνεται ότι κατά του πίνακα κατάταξης υποψηφίων, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο protocol@elke.uoa.gr, μέχρι την ώρα 15.00 της πέμπτης ημερολογιακής ημέρας, από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης της Απόφασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου περί έγκρισης του πρακτικού αξιολόγησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο διαδικτυακό τόπο του ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ (<http://www.elke.uoa.gr>). Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της άνω προθεσμίας οι πίνακες επιλεγέντων, επιλαχόντων και αποκλεισθέντων καθίστανται οριστικοί, χωρίς να απαιτείται άλλη απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ.