Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Υποβολή αιτημάτων προμήθειας ειδών ή υπηρεσιών και αιτημάτων πληρωμής των έργων που χρηματοδοτούνται από τον Ε.Λ.Κ.Ε.

Ανακοίνωση
Σύμφωνα με την από 5.4.2022 απόφαση της Συγκλήτου (ΑΔΑ: 9ΓΑΟ46ΨΖ2Ν-7ΒΞ) περί κατανομής εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας έτους 2021 σε έργα για το έτος 2022, οι δαπάνες εις βάρος των προϋπολογισμών έργων με ημερομηνία λήξης την 31η.3.2023, οι οποίες έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο ανά περίπτωση όργανο διοίκησης του Ε.Λ.Κ.Ε. μέχρι την 31η.3.2023 εκτελούνται εις βάρος του προϋπολογισμού του έργου στον οποίο έχουν προβλεφθεί.

Η υποβολή αιτημάτων πληρωμής από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο προς τη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. πραγματοποιείται το αργότερο έως 31.7.2023, ενώ η εκκαθάριση και εξόφληση αυτών πραγματοποιείται το αργότερο έως 30.9.2023. Η εν λόγω περίπτωση αφορά αποκλειστικά δαπάνες δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια ειδών ή υπηρεσιών και όχι δαπάνες αμοιβών έκτακτου προσωπικού ή μετακινήσεων. Οι ως άνω προθεσμίες υποβολής αιτημάτων πληρωμής ισχύουν και  για τις περιπτώσεις των προμηθειών (ειδών ή υπηρεσιών) ήσσονος αξίας, (δεδομένου ότι ως έγκριση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης νοείται η έγκριση του αναλυτικού ετήσιου προϋπολογισμού του έργου) και εφόσον το σχετικό παραστατικό έχει ημερομηνία έκδοσης έως 31/7/2023.

Δαπάνες αμοιβών εις βάρος των προϋπολογισμών έργων με ημερομηνία λήξης έως την 31η.3.2023 εκτελούνται από τον προϋπολογισμό του έργου στον οποίο έχουν προβλεφθεί. Η υποβολή των αιτημάτων πληρωμής προς τη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. πραγματοποιείται το αργότερο έως 31.5.2023, ενώ η εκκαθάριση και εξόφληση αυτών πραγματοποιείται το αργότερο έως 31.7.2023.

Δεδομένων των ανωτέρω και προκειμένου να διεκπεραιωθεί το σύνολο των αιτημάτων προμήθειας ειδών ή υπηρεσιών των ανωτέρω έργων/προγραμμάτων παρακαλείσθε να τα καταθέσετε στη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. έως την 18η.03.2023.

Επισημαίνεται ότι η υποβολή των αιτημάτων μέσω των eForms μειώνει δραστικά το χρόνο διεκπεραίωσής τους.


Η Προϊσταμένη της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε.
Ε. Καφεντζή